Revisorernas rapporter

Här publicerar vi rapporter löpande efter genomförda granskningar. Vi lägger
också ut de svar som vi får från nämnder, styrelser och verksamheter.

2019-04-08
Revisionsberättelse för 2018 (pdf)

Revisorernas redogörelse 2018 (pdf)

2019-04-03
Rapporter över genomförd årsgranskning per nämnd finns under rubriken Årsrapporter och uppdateras löpande

2019-03-25
Hälsoval - uppdrag, mål och förutsättningar (pdf)

2019-03-22
Styrning och uppföljning av inköpsverksamheten (pdf)

2019-01-31
Hantering av skyddade personuppgifter (pdf)

2018-11-01
Intern kontroll i den löpande redovisningen (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2018-10-11
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2018-07-31 (pdf)

2018-04-23
Rätt intäkter (pdf)
- erhållet svar från landstingsstyrelsen (pdf)

2018-04-06
Revisionsberättelse för 2017 (pdf)

Revisorernas redogörelse för 2017 (pdf)

- erhållet svar från landstingsstyrelsen (pdf)

2018-04-03
Rapporter över genomförd årsgranskning per nämnd finns under rubriken Årsrapporter och uppdaters löpande

2018-03-26
Intern kontroll avseende hantering av löner (pdf)
- erhållet svar från landstingsstyrelsen (pdf)

Genomförandet av investeringsplanen (pdf)
- erhållet svar från landstingsstyrelsen (pdf)

Dammsdal - uppdrag, mål och förutsättningar (pdf)

2018-02-12
Intern styrning och kontroll i hanteringen av pensioner (pdf)
- erhållet svar från landstingsstyrelsen (pdf)

2017-10-19
Riktlinjer för anställning och avveckling av chefspersoner (pdf)
- erhållet svar från landstingsstyrelsen (pdf)

Implementering politiska viljeinriktningar (pdf)
- erhållet svar från landstingsstyrelsen (pdf)

Uppdaterat: 9 april 2019
DWWB