Finansieringsstöd för feriejobb

Region Sörmland utlyser nu en möjlighet att söka stöd för att finansiera sysselsättningsåtgärder för feriearbetande sörmländska ungdomar. Med anledning av den pågående pandemin så finns risk att många ungdomar inte får sommarjobb, därför satsas nu 10 miljoner kronor på att skapa arbetstillfällen under sommaren för ungdomar. Ansökan till stödet öppnar 21 maj och pågår till 15 juli 2021.

Syfte och mål med stödet

Många barn och unga har under pandemin upplevt en ökad ensamhet och inaktivitet samtidigt som föreningslivet har tappat mycket av sina intäkter och tvingats dra ned på aktiviteter. Jobben ska med fördel riktas till individer som riskerar att hamna i utanförskap och ännu längre bort från arbetsmarknaden. Det kan handla om att stärka specifika insatser i utanförskapsområden och för att kunna växla upp planerade, pågående såväl som nya initiativ/aktiviteter.

Målet med insatsen är att den bidrar till individutveckling hos ungdomar som vill utveckla sin förmåga att leda andra eller bygga på sin erfarenhet i syfte att underlätta vägen till arbete.
Föreningar kan söka stöd så att ungdomar kan hjälpa dem att ta igen tappet av verksamhet som pandemin medfört. Insatserna kan få en stor betydelse som förebyggande hälsofrämjande åtgärder.

Vem kan söka?

 • Verksamheter inom Region Sörmland
 • Kommuner
 • Föreningar och organisationer i Sörmland, enligt kriterier nedan.
 • Företag kan inte söka stöd i den här satsningen
 • Trossamfund kan inte söka stöd i den här satsningen

Sökkriterier

Föreningar och organisationer som kan få bidrag från Region Sörmland ska vara demokratiskt uppbyggda vilket innebär att medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över verksamheten. Föreningarna och organisationerna ska också stödja demokratiska idéer och allas lika rättigheter och möjligheter oavsett:

 • Kön, könsidentitet och könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

För att ha rätt till bidrag ska föreningen eller organisationen

 • Ha antagna stadgar.
 • Ha utsedd styrelse och revisorer.
 • Kunna styrka sin verksamhet med förslag till verksamhetsplan och balanserad budget.
 • Kunna styrka godkänd verksamhetsberättelse med årsbokslut, revisionsberättelse samt att styrelsen beviljats ansvarsfrihet. (Gäller inte nystartad förening, organisation.)
 • Ange vad ansökta medel ska användas till.
 • Ha behov av ekonomiskt stöd för att genomföra ferieanställning.
 • Inte ha skuld till staten för skatt eller avgifter (Kronofogden) eller vara i likvidation.

Vad kan stödet användas till?

Anställning av feriearbetande ungdomar, som exempelvis kan bistå med arbetskraft under arrangemang samt uppsökande verksamhet i form av olika lovverksamheter, men även av andra lämpliga arbetsuppgifter till exempel inom fastighetsförvaltning, park och naturområden eller administrativa uppgifter.

Kommunerna kan även söka för unga Hälsoinformatörer.

Stödet kan till exempel inte användas till:

 • Lön till egen personal
 • Annonseringskostnader
 • Licenskostnader
 • Materialinköp
 • Hårdvaru/-mjukvaruinköp
 • Maskininköp
 • Byggnation av lokaler
 • Resor
 • Representation

I ansökan anger du en tydlig beskrivning av vilken typ av anställning som avses samt en budget med vilka typer av kostnader som du söker stöd för.

Hur mycket kan jag söka för?

Ingen begränsning.

Krav från Region Sörmland

 • Anställningsperioden för feriejobb: 2021-06-15 till 2021-08-31.
 • Mottagare av bidrag fakturerar Region Sörmland för faktiska kostnader efter avslutad ferieanställning.
 • Mottagare av bidrag ansvarar för att uppföljningsrapport skickas till Region Sörmland efter avslutad anställning.
 • Bidraget kan ej sökas retroaktivt.

Ansökningsperiod

Ansökan öppnar 21 maj 2021. Ansökningar hanteras löpande och beslut ges 15e och sista varje månad fram till 15 juli.

Kontaktperson

Ella Jansson, projektledare

Mobilnr: 072-143 22 91

E-post: Skyddad adress

>>>Ansökningsformulär

Uppdaterat: 11 juni 2021
3ZNJ