Utbildningsinsatser inom suicidprevention

För dig som arbetar inom Region Sörmland finns webbutbildningen Suicidprevention i svensk sjukvård.

Suicidprevention i svensk sjukvård (SPISS)

En webbutbildning som är framtagen av psykiatrin i Region Skåne och riktar sig till dig som arbetar i en verksamhet inom en region. Utbildningen är även relevant för andra verksamheter så som socialtjänst, hemtjänst med flera. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om psykisk ohälsa och suicid därmed öka medarbetarnas kunskaper om riskgrupper samt riskfaktorer för suicid.

Utbildningen är uppdelad i tre delar, Suicidologi, Risk- och skyddsfaktorer och Skattningsskalor vid suicidrisk.

Tidsomfattning och form

Utbildningen är digital och består av filmer och kunskapstest som genomförs i slutet av varje del som tar cirka 30 minuter. Den finns tillgänglig för regionens medarbetare via utbildningsplatsformen Kompetensportalen.

Uppdaterat: 17 juni 2022
TD57