Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland

Här hittar du information om vilka som erbjuds vaccin just nu, en tidplan för de olika faserna och statistik över hur många som fått vaccin.

Just nu erbjuds vaccin till dig som:

 • är född 1996 och tidigare
 • har, eller bor med någon som genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, samt är över 18 år
 • har, eller bor tillsammans med någon som har, dialysbehandling, samt är över 18 år
 • omfattas av lagen om stöd och service, LSS, eller har personlig assistans, samt är över 18 år
 • Personal inom somatisk slutenvård eller äldreomsorg som på daglig basis deltar i omvårdnad av personer som är 65 år och äldre
 • Personal som på daglig basis deltar i omvårdnad med personer som har insatser enligt LSS eller annan form av assistans
 • Personer som tillhör vissa riskgrupper. Läs definitionerna på 1177.se.
 • Personer i särskilt utsatta grupper. Läs definitionerna på 1177.se.

Här hittar du information hur du bokar tid för vaccination!

Läs mer om vaccineringen på 1177.se.

Planeringen för vaccineringen utgår från Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning i fyra faser. 

Preliminär tidplan för kommande åldrar

Nu finns en preliminär tidplan för när olika åldersgrupper kan börja boka tid för vaccin. Om tidplanen håller beror på om vi får vaccinleveranser som planerat. 

Bilden visar när olika åldersgrupper kan börja boka vaccin

Här finns den preliminära tidplanen i större format.

Statistik

Totalt antal vaccindoser givna till och med den 15 juni: 224 871

Statistiken redovisas på tisdagar för föregående vecka.

Förklaring till diagrammet som visar antal givna vaccindoser fördelade på mottagaren hemkommun: *I ej hemkommun i Sörmland ingår även individer med sekretesskydd samt papperslösa där hemkommun ej fastställts. Diagrammet redogör för antal doser givna fördelat på mottagarens hemkommun utifrån folkbokföring. Observera att detta ej är samma som antalet doser givna i en viss kommun.

Totalt antal vaccindoser per åldersgrupp

 • 18-65 år: 100 431
 • 66-69 år: 22 807
 • 70 år och äldre: 101 633

Statistiken är hämtad ur Svevac den 15 juni. (Svevac är ett journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.)

Inrapporterade biverkningar

Vi rapporterar löpande in misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket; symtom och händelser som har uppkommit i anslutning till vaccinering och som kan bero på vaccinet. Vanliga symtom i samband med vaccinering, till exempel ömhet vid stickställe, lindrig feber och huvudvärk rapporteras inte. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats. 

Det finns inget krav på att man i biverkningsrapporten måste vara säker på att det finns ett samband mellan läkemedlet och den misstänkta biverkningen, endast misstanken räcker för att biverkningsrapportera.

Uppdaterat: 18 juni 2021
TZ6B