Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland

Här hittar du information om vilka som erbjuds vaccin just nu, en tidplan för de olika faserna och statistik över hur många som fått vaccin.

Just nu erbjuds vaccin till dig som:

 • är född 1961 och tidigare.
 • har, eller bor med någon som genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, samt är över 18 år.
 • har, eller bor tillsammans med någon som har, dialysbehandling, samt är över 18 år.
 • omfattas av lagen om stöd och service, LSS, eller har personlig assistans, samt är över 18 år
 • Personal inom somatisk slutenvård eller äldreomsorg som på daglig basis deltar i omvårdnad av personer som är 65 år och äldre.
 • Personal som på daglig basis deltar i omvårdnad med personer som har insatser enligt LSS eller annan form av assistans.
 • Personer som tillhör vissa riskgrupper. Läs definitionerna på 1177.se.
 • Personer i särskilt utsatta grupper. Läs definitionerna på 1177.se.

  Läs mer om vaccineringen på 1177.se.

Planeringen för vaccineringen utgår från Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning i fyra faser. 

När är det min tur?

Den 11 maj öppnar tidsbokningen för fas 4. De som är födda 1971 och tidigare kan då börja boka tid. Mer information om hur bokningen går till kommer inom kort. Startdatum för övriga åldersgrupper i fas 4 är inte fastställda än och beror på vaccinleveranserna.

Informationen uppdateras löpande.

Grafisk bild som visar en preliminär tidplan för de olika faserna av vaccination mot covid-19

Region Sörmland är liksom övriga landet beroende av de doser vaccin vi får levererat till oss. Tidplanen är en preliminär bild och vår förhoppning över hur processen med vaccinationer i Sörmland ska se ut. Vi följer också Folkhälsomyndighetens rekommendationer där ålder definierats som störst risk för att drabbas av allvarlig sjukdom av covid-19.

Här finns tidsplanen i större format.

Statistik

Totalt antal vaccindoser givna till och med den 4 maj: 123 579

Statistiken redovisas på tisdagar för föregående vecka.

Förklaring till diagrammet som visar antal givna vaccindoser fördelade på mottagaren hemkommun: *I ej hemkommun i Sörmland ingår även individer med sekretesskydd samt papperslösa där hemkommun ej fastställts. Diagrammet redogör för antal doser givna fördelat på mottagarens hemkommun utifrån folkbokföring. Observera att detta ej är samma som antalet doser givna i en viss kommun.

Totalt antal vaccindoser per åldersgrupp

 • 18-65 år: 34 185
 • 66-69 år: 13 457
 • 70 år och äldre: 75 937

Statistiken är hämtad ur Svevac den 4 maj. (Svevac är ett journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.)

Inrapporterade biverkningar

Vi rapporterar löpande in misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket; symtom och händelser som har uppkommit i anslutning till vaccinering och som kan bero på vaccinet. Vanliga symtom i samband med vaccinering, till exempel ömhet vid stickställe, lindrig feber och huvudvärk rapporteras inte. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats. 

Det finns inget krav på att man i biverkningsrapporten måste vara säker på att det finns ett samband mellan läkemedlet och den misstänkta biverkningen, endast misstanken räcker för att biverkningsrapportera.

Uppdaterat: 5 maj 2021
V3R1