Besökare RSK

Inför besöket

 • Alla besök ska i god tid vara föranmälda och godkända till den som ansvarar för ditt besök. Ankomstdag, tid samt namn och personnummer på samtliga besökande skall meddelas,
 • Minderåriga barn ska vara i sällskap med målsman eller ha målsmans tillåtelse att vara i sällskap med annan vuxen under besöket,
 • Vid ankomst till Regionsjukhuset Karsudden uppvisar du din id-handling till personal i säkerhetsentrén. Detta för att styrka identiteten på varje besökare samt en skyddsåtgärd för att säkerställa vilka som befinner sig i sjukhusets lokaler i händelse av t ex utrymning vid brand,
 • Du tilldelas därefter besöksbricka som ska bäras synlig under hela vistelsen på sjukhuset. Besöksbrickan återlämnas när du avslutar ditt besök,
 • Alla nybesök sker under bevakning av personal. Ett nybesök är första gången/gångerna besökare träffar patienten på Regionsjukhuset Karsudden.

Allmän inpasseringskontroll

Vid ankomst till Regionsjukhuset Karsudden kommer du att bli ombedd att genomgå en allmän inpasseringskontroll för att passera vidare in i sjukhusets lokaler. Detta är en säkerhetsåtgärd som sker med hjälp av larmbåge, handburen metalldetektor samt röntgenutrustning som är placetat i sjukhusets huvudentré. Allmän inpasseringskontroll utförs av säkerhetspersonal. I de fall du ska gå in i byggnader och lokaler som är placerade utanför skalskyddet kommer vårdpersonal att möta upp dig och du behöver då inte genomgå allmän inpasseringskontroll.

Samtliga besökare till Regionsjukhuset Karsudden får låsa in sina ytterkläder och tillhörigheter i angivet skåp som finns placerat i huvudentrén. Ingen form av elektrisk kommunikation får medföras in på sjukhuset. Nyckeln till besöksskåpet behåller du under din vistelse på sjukhuset.

Vid passage av larmbåge, vänligen töm alla fickor och placera alla lösa tillhörigheter i en förvaringsbox som avses medföras in på sjukhuset. Alla metallföremål som kan aktivera larmbågen ska också placeras i förvaringsboxen, exempelvis klocka, bälte och smycken.

Säkerhetspersonalen talar om för dig när och hur du ska passera larmbågen. Inpassagen kan vid behov upprepas om något föremål indikerar i larmbågen. Som komplement kan det även finnas behov av manuell kroppsvisitation med exempelvis handburen metalldetektor för att inpasseringen ska godkännas.

Allmän inpasseringskontroll är en förutsättning för ditt besök här på Regionsjukhuset Karsudden. Om ni inte önskar medverka till säkerhetskontrollen är det din rättighet. Det medför dock att ni nekas inträde till sjukhuset och planerat besök kommer inte att genomföras.

Otillåtna föremål och ämnen


Otillåtna föremål och ämnen eller annat som på något vis utgör ett hot mot säkerheten på Regionsjukhuset Karsudden får inte införas på sjukhuset. Uppstår misstanke om införsel av otillåtna varor, föremål eller andra ämnen kan det leda till att besöket avbryts. I händelse av att föremålen utgör en lagöverstädelse eller vid försök till insmuggling så omhändertas föremålen.

Följande föremål är inte tillåtna att föra in på Regionsjukhuset Karsudden:

 • Foto och kamerautrustning, mobiltelefoner, datorer, surfplattor med mera,
 • Vapen eller föremål som kan användas som vapen så som stickande och skärande, explosiva eller lättantändliga föremål,
 • Alkohol, narkotika, drogklassade läkemedel eller andra rusningsmedel, (både legala och illegala),
 • Samtliga föremål som kan ses som utrustning för droganvändning exempelvis råtobak, egentillverkad tobak, rizzla papper eller andra filter,
 • Annan egendom som kan skada patienten eller annan person eller andra föremål som kan vara till med för vården eller säkerheten på Regionsjukhuset Karsudden

Ordningsregler på Regionsjukhuset Karsudden

På Regionsjukhuset Karsudden finns även några generella ordningsregler som gäller samtliga som vistas på sjukhuset.

 • Vid misstänkt påverkan av berusningsmedel avbryts besöket,
 • Beteenden som stör ordningen och vården för patienterna leder till att besöket avbryts,
 • Besökare som inte medverkar till att följa Regionsjukhuset Karsuddens säkerhetsregler och där misstanke om insmuggling föreligger tillåts ej att passera in i sjukhusets lokaler.

Allmän inpasseringskontroll är en viktig del i arbetet för att skapa en trygg och säker vårdmiljö för alla som vistas i lokalerna på Regionsjukhuset Karsudden. Vi hoppas på din förståelse och medverkan.

Uppdaterat: 13 oktober 2021
HAQF