Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)

Just nu pågår ett intensivt arbete med att införa det nya vårdinformationsstödet Cosmic i de nio regioner som ingår i SUSSA samverkan. Arbetet sker inom ett program som heter Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS).

SUSSA samverkan har ett gemensamt FVIS-program där de nio ingående regionerna arbetar tillsammans med ett flertal projekt och uppdrag som förberedelser för införande. Samtliga regioner har dessutom egna FVIS-program där de arbetar med regionala anpassningar och införande i den egna regionen.

FVIS-programmets organisation

Det SUSSA-gemensamma FVIS-programmet består av en programledning, ett programkontor samt tre huvudprojekt med delprojekt. FVIS-programmets styrgrupp består av två representanter från varje region, en med verksamhetsfokus och en med IT-fokus. Formell beställare av SUSSA samverkan och FVIS-programmet är regiondirektörerna.

FVIS-programmets projekt

Inom SUSSAs FVIS-program finns det tre huvudprojekt som bemannas med resurser från alla regioner.

Projekt Etablera FVIS

Detta projekt består av fyra delar:

  • Arbetssätt och gemensam konfiguration (AG)
  • Teknisk etablering
  • Förbereda och koordinera regionalt införande (FöKRI)
  • FVIS Grundimplementation

I projekt FVIS Grundimplementation ingår följande delprojekt:

  • Verksamhetsanalys och lösning (VaL)
  • Etablering av drift och förvaltning
  • Integration
  • Test
  • Utbildning

Inom FVIS Grundimplementation tas den SUSSA-gemensamma grundkonfigurationen fram för Cosmic. I övriga delprojekt inom Etablera FVIS fortsätter konfigurering av lösningen men också i samverkan runt tekniska förberedelser och driftsättning och aktiviteter som förbereder för en lyckad driftsättning i alla regioner.

Projekt Etablera SUSSA vårdstöd

Projektets mål är att definiera och etablera en modell för en gemensam förvaltning, support och IT-drift, det vill säga att identifiera vem som kommer att göra vad mellan leverantör, SUSSA vårdstöd och regionalt. Den gemensamma förvaltningsorganisationen kommer att heta SUSSA Vårdstöd och ansvara för både underhåll och utveckling. SUSSA vårdstöd kommer vara bemannat med medarbetare från våra nio regioner och arbeta regionsövergripande. Planen är att SUSSA vårdstöd ska vara realiserat i samband med att första regionen driftsätter våren 2024.

Grunden för supportlösningen är att SUSSA samverkan har upphandlat dygnet-runt-support av leverantören Cambio. Leverantörens supportåtagande omfattar alla frågor som rör Cosmic. Frågor som rör till exempel rutiner i vården kommer att omhändertas av SUSSA vårdstöd.

Projekt Gemensam utveckling av datalager

Inom Sussa kommer det även utvecklas ett gemensamt datalager för att möjliggöra utdata och rapportering.

Upphandlingen

I januari 2016 tog regionerna inom SUSSA samverkan initiativ till en gemensam målbild för ett nytt journalsystem som bättre ska matcha dagens behov bland vårdpersonal och patienter. Upphandlingen startade och fick namnet Framtidens vårdinformationsstöd. 2019 tecknade SUSSA samverkan avtal med leverantören Cambio Healthcare Systems och 2020 anslöt sig ytterligare fyra regioner till upphandlingen; Dalarna, Gävleborg, Halland och Norrbotten.

Cosmic ska bland annat bidra till mer patientnära och mobila arbetssätt, mindre administration och en sammanhållen journal med mindre risk för dubbeldokumentation. Totalt kommer omkring 60 000 medarbetare i regionernas vårdverksamheter att jobba i Cosmic. När Cosmic är infört i regionerna (successivt införande under 2024) kommer 17 av Sveriges 21 regioner (samt en privat vårdgivare) att arbeta i Cosmic.

Uppdaterat: 29 maj 2023
EYE5