Sussaregionerna skickar in kompletteringar till Konkurrensverket

Konkurrensverket har inlett en utredning mot de nio regioner som gjort en gemensam upphandling av ett nytt vårdinformationsstöd.

Frågeställningen handlar om ifall ett tilläggsavtal är förenligt med reglerna i LOU (lagen om offentlig upphandling). I det preliminära beskedet gör konkurrensverket en annan bedömning än regionerna. Något som kan komma att innebära en upphandlingsskadeavgift. Under denna vecka skickas regionernas svar in till verket.

-Vi kvarstår i vår bedömning att vi följt lagen om offentlig upphandling, men det är bra att frågan prövas, eftersom det är komplexa frågor där det inte finns prejudikat i alla delar, säger Patrik Dahlqvist Jönsson, ordförande för sussaregionernas samarbete.

Det som händer nu är att samtliga regioner i samarbetet skickar in sina svar till Konkurrensverket. Verket återkommer med beslut om ifall verket ska ansöka hos förvaltningsrätten om upphandlingsskadeavgift eller inte. Svaren skulle från början skickas in den 24 november. På grund av det omfattande arbete som behövde göras, bedömde regionerna, med hjälp av jurister att mer tid behövdes för att besvara frågorna. Svar skickades därför in den 30 november.
-De viktigaste punkterna som regionerna för fram handlar om den komplexitet som vårdstödsinförandet innebär tillsammans med de omständigheter som pandemin och kriget i Ukraina inneburit under tiden arbetet pågått, berättar Patrik Dahlqvist Jönsson.

I svaret skriver regionerna att det finns missförstånd kopplat till hur samverkan mellan regionerna ser ut, kring olika begrepp och avtalsspecifikationer. Om det blir aktuellt med upphandlingsskadeavgift menar också de samverkande regionerna att denna, så som upphandlingen ser ut, bör delas mellan regionerna, istället för att kravet ställs på varje region enskilt.

Konkurrensverkets utredning innebär ingen ytterligare försening av införandet av Cosmic, det nya vårdinformationsstödet, i regionerna.

Uppdaterat: 1 december 2023
7KBX