Tidplan för Cosmicinförande försenas

Det står nu klart för Sussaregionerna att Cambio Healthcare Systems AB inte lyckats leverera de delar som utlovats enligt gemensamt överenskommen tidplan vad gäller nytt vårdinformationsstöd. Detta trots att regionerna gjort vad man kunnat för att tidplanen ska hållas. Tidpunkterna för införande i regionerna kommer att behöva justeras vilket kräver hantering och dialog kring konsekvenserna.

-Även om arbetstakten ökat under hösten, ser vi att vi inte når i mål med den kvaliteten vi behöver ha i leveranserna för att kunna gå igång enligt tidplan, säger Patrik Dahlqvist Jönsson, ordförande för Sussa samverkan.

I nuläget rör förseningen främst de tre regioner, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Örebro län, som är först på tur för införande av det nya vårdinformationsstöd. Ny tidplan är ännu inte klar och det är också oklart om övriga regioner kommer att behöva senarelägga sina införanden.

Regionernas mål med att införa ett nytt vårdinformationsstöd (Cosmic) är att främja nytta för verksamhet och patienter. Detta kräver att systemet är funktionellt och väl anpassat för verksamhetens behov. 

-Vi har höga krav kopplat till den verksamhetsnytta vi vill uppnå och så behöver det vara, säger Patrik Dahlqvist Jönsson.

För att inte riskera ytterligare förseningar har Sussa en tät dialog gällande leveranser och styrning av fortsatt arbete tillsammans med Cambio, för att säkerställa att den kvalitet och patientsäkerhetsmässiga krav på leveranserna verkligen uppfylls.

Avgörande vid införandet av Cosmic är en fortsatt god arbetsmiljö, god patientsäkerhet och ett minimalt produktionsbortfall under tiden för införandet. Sussa fortsätter därför arbeta tillsammans med Cambio för att säkerställa en bra konfiguration samt sätta en ny tidplan för införandet av Cosmic i Sussaregionerna. Under hösten har takten ökat, vilket indikerar att vidare förseningar ska kunna undvikas.

-Viktigast nu är att säkerställa en ny tidplan som håller och där båda parter arbetar för att vi ska få den kvalitet i vårdinformationsstödet som behövs, avslutar Patrik Dahlqvist Jönsson.

 

 

Uppdaterat: 20 november 2023
ZM3C