28 januari 2020

Bättre omhändertagande av äldre medarbetares kompetens

Kompetensen hos äldre medarbetare är viktig för Region Sörmlands. Med ändrade regler kring pensionsålder och möjligheten att arbeta längre upp i åren måste arbetsmiljön och förutsättningarna för detta nu ses över.

- Vi är på många sätt en bra arbetsgivare. I just det här uppdraget fokuserar vi på att bli ännu bättre på att ta tillvara våra äldre medarbetares kompetens. Det handlar både om att man ska orka jobba kvar tills pension och att ta tillvara på alla de som vill jobba vidare efter att de redan pensionerat sig, säger Louise Wiklund (VfP) regionråd med ansvar för personalfrågor.

Den första januari 2020 höjdes lägsta ålder för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år. Även åldersgränsen för rätten att arbeta höjdes från 67 till 68 år. Från 2023 blir det möjligt att ha kvar sin anställning till 69 års ålder. För att göra det möjligt att ha ett längre arbetsliv måste det finnas en god och hållbar arbetsmiljö.

Region Sörmland har, och kommer även fortsättningsvis att ha, en utmaning med kompetensförsörjningen i hela regionen, men särskilt i hälso- och sjukvården. Något som delas med övriga regioner i landet.

- Faktum är att regionen skulle få svårt att klara sitt hälso- och sjukvårdsuppdrag utan alla pensionerade medarbetare som i dag kommer in och arbetar timmar. Att tydligare ta tillvara våra äldre medarbetares kompetens och skapa förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö är av största vikt för oss som arbetsgivare, säger Kajsa Fisk, HR-direktör i Region Sörmland.

Förslaget att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur Region Sörmland ska ta tillvara på våra äldre medarbetares kompetens beslutas och diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 4/2.

FGJW