18 november 2019

Antibiotikaronder bidrar till att minska antibiotika

Idag, den 18 november, inleds den världsomspännande antibiotikaveckan, en återkommande aktivitet som uppmärksammas varje år. Därför vill vi presentera delar av regionens arbete mot en ökande antibiotikaresistens.

Under 2019 har antibiotikaronder startat på sju avdelningar på länets tre sjukhus. I en tredjedel av fallen har ronderna resulterat i ändrade antibiotikabehandlingar. De vanligaste förändringarna är att man byter från intravenös behandling till tabletter eller att antibiotika kan avslutas helt i samband med ronden.

- Hos de patienter som får intravenös antibiotika kan behandlingen avslutas i hälften av fallen vilket vi är mycket nöjda med. Det innebär minskad bredspektrumantibiotika, som driver på resistensutvecklingen, samtidigt som sjuksköterskorna får mer tid med annat än att blanda och ge antibiotikadropp som inte behövs, säger Maria Remén, överläkare på infektionskliniken.

Hur går en antibiotikarond till?

Vid en rond diskuterar avdelningsläkaren, som har kännedom om patienten, och infektionsläkare alla patienter som behandlas med antibiotika på en avdelning. Vilken infektion misstänks, är behandlingen rätt eller kan vi byta från ett bredspektrum till ett med smalare spektrum, hur lång ska behandlingstiden vara? Måste vi ge antibiotika intravenöst, eller kan behandlingen ges med tabletter istället? Det är några av frågorna som ställs vid en sådan rond.

- Ofta kan vi göra en förändring som innebär att vi kan ge ett smalare antibiotika riktat mot den infektion som patienten har, men ibland kommer vi fram till att patienten behöver mer och bredare behandling. Antibiotikaronder handlar i första hand om att ge alla patienter bästa möjliga infektionsbehandling. Om vi samtidigt kan minska den totala antibiotikaanvändningen så är det en bonus, säger Maria Remén.

Ronderna hålls en till två gånger per vecka, oftast som en rond på avdelningen vid ett tillfälle och en telefonrond senare i veckan.

Antibiotikaronderna i Region Sörmland introduceras nu på fler kliniker. I början av november startade ronder på ytterligare fyra avdelningar och innan året är slut planeras ytterligare tre till fyra att starta. Målet är att alla somatiska avdelningar på länets tre sjukhus ska ha antibiotikaronder 2020.

Antibiotikaronder introduceras nu inom de flesta regioner i Sverige, men få regioner har kommit igång så brett som Region Sörmland.

7FB6