30 oktober 2020

Arbetet med Ostlänken fortgår trots förslag om nya stambanor

Det regionala arbetet med Ostlänken har pågått under många år och både arbete och planering fortsätter. Den utredning av nya stambanor som Trafikverket gjort på regeringens uppdrag ses därför av Region Sörmland, Trosa- och Nyköpings kommuner som utredningsförslag och inget annat.

- Vi förstår att Trafikverket behöver utreda och titta på kostnaderna för helheten. Samtidigt kvarstår Sörmlands och sörmlänningarnas behov av Ostlänken och de lösningar som planerats sedan länge. Ostlänken är dessutom utpekad som ett prioriterat objekt i den storregionala systemanalysen som arbetats fram gemensamt i Mälardalen och som i dagarna överlämnats till Trafikverket. Det kommer vi att vara mycket tydliga med i dialogen med Trafikverket, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Sörmland.

Ostlänken är redan delvis finansierad och arbetet drivs med kraft framåt. Stora kostnader och resurser för arbetet med Ostlänken är redan nedlagda av både Trafikverket, kommunerna och regionen som arbetar gemensamt med projektering och produktionsplanering av Ostlänken. Arbetet har kommit långt och byggstart sker inom två år.

Parallellt med att detta omfattande arbete har Trafikverket fått uppdrag av regeringen att utreda alternativ för nya stambanor. Denna utredning fokuserar enbart på ändpunktstrafiken, alltså start och mål men inte de viktiga regionala och lokala knutpunkterna kring en järnvägssträckning.

- Sex regioner i Stockholm-Mälardalen satsar stort på en utbyggd regionaltågstrafik genom Mälartåg. Detta eftersom en fungerande arbetspendling, med ett hållbart kollektivtrafiksystem, i en vidgad arbetsmarknadsregion kommer att vara avgörande för tillväxt och konkurrenskraft, storregionalt som nationellt. Ostlänken är en av grundförutsättningarna för att uppnå full effekt av denna satsning och måste prioriteras för att säkerställa kapaciteten i trafiksystemet, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Sörmland.

- Trafikverket har bjudit in regioner och kommuner till samråd kring utredningsförslagen. Vi har ett nära samarbete med Nyköping och Trosa och det är nu angeläget för oss att gemensamt beskriva vilka negativa konsekvenser förslagen får för regional utveckling och regionaltrafik samt beskriva arbetet som hittills genomförts. Ostlänken är viktigt för hela Sörmland och för hela Stockholm-Mälardalen eftersom det handlar om att förstärka kapaciteten i hela kollektivtrafiksystemet. Vi förutsätter nu att det finns en stor lyhördhet hos Trafikverket för våra synpunkter, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör i Region Sörmland.

ZAHP