4 juni 2019

Åtgärder för ekonomi i balans

En rad åtgärder är igång för att nå en ekonomi i balans för Region Sörmland. Köpt vård, rätt medarbetare på rätt plats och kostnader för hyrpersonal är områden som ses över. Effekter syns men mer måste göras.

– För att kunna driva en god vård imorgon måste vi ha full koll på ekonomin idag. Det gäller verksamhetens alla delar. Vi ser nu hur den här medvetenheten ger resultat i organisationen, och vi fortsätter enträget att arbeta med den inriktning vi stakat ut, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Region Sörmlands ekonomiska prognos vid årets slut är ett underskott på 20 miljoner kronor. Det är framförallt delar av hälso- och sjukvården som har en hög kostnadsutveckling och det handlar främst om köpt vård utanför länet.

– Hälso- och sjukvården gör nu en genomlysning av all köpt vård med en rad frågeställningar för att se hur vi kan arbeta på annat sätt som att utföra mer i egen regi och se över remitteringsrutinerna, säger Jan Grönlund, regiondirektör.

Hälso- och sjukvården arbetar också med arbetsväxling mellan olika professioner och kompetenser för att resurserna som finns ska användas på rätt sätt. Flera åtgärder startar efter sommaren. Åtgärder för att sänka kostnaderna för hyrpersonal pågår, har gett resultat och fortsätter enligt plan.

Fakta

Kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården har successivt sjunkit jämfört med tidigare månader under året. Totalt minskade kostnadsutvecklingen till 2,1 procent i april 2019 jämfört med 2,6 procent i mars och 4,6 procent i februari 2019.

Kostnadsutvecklingen för personal ligger efter april på 3,9 procent, en minskning från 4,9 procent i februari och 4,2 procent i mars.

Kostnaderna för inhyrd personal har minskat med 12 miljoner kronor jämfört med samma period, januari-april, 2018, kostnadsutveckling -15 procent.

Kostnaden för inhyrd personal motsvarade 6,3 procent av den totala personalkostnaden under 2018. I april 2019 är siffran 5 procent och den går stadigt neråt.

Åtgärderna rapporteras på mötet med regionstyrelsen den 4/6

NBFF