30 april 2019

Åtgärder vidtas för att klara 2019 års budget

Årets första kvartal gick bättre än budget. Prognosen för hela 2019 går däremot mot ett underskott. En rad åtgärder är igång, och kommer att startas, för att minska kostnaderna i Region Sörmland. Ärendet diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 7/5.

– Vi kan se att det framförallt är vissa delar av vår hälso- och sjukvård som har hög kostnadsutveckling och under de senaste månaderna har det arbetats med att komma tillrätta med detta. Vi har kontroll och jag ser verkligen inte ett behov av att dra i handbromsen och införa till exempel anställningsstopp eller andra stora besparingsåtgärder, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Första kvartalsrapporten för Region Sörmland visar ett resultat på 223 miljoner kronor vilket är 241 miljoner kronor bättre än budgeterat. Prognosen vid årets slut är ett underskott på 20 miljoner kronor.

Åtgärder har startats, och flera är på gång, för att hålla budget. När det gäller kostnader för inhyrd personal syns exempelvis resultat. Hälso- och sjukvårdens stora divisioner går dock alla med underskott. Köpt utomlänsvård, laboratorie- och pensionskostnader bidrar till att påverka det negativa resultatet.

– Det finns områden som regionen behöver jobba ytterligare med under perioden för att nå en budget i balans, bland annat den köpta vården. Genom den administrativa översynen som pågår och andra åtgärder bedömer jag att vi har goda möjligheter att klara vår budget för 2019, säger regiondirektör Jan Grönlund.

Kvartalsrapporten diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 7/5. Förslaget är att regiondirektören får i uppdrag att följa upp vidtagna åtgärder i syfte att minska kostnaderna. Redovisning av uppföljningen sker vid regionstyrelsen den 4 juni 2019.

CXG5