30 september 2019

Ensamhet och nedlåtande behandling bidrar till sämre hälsa hos äldre

Hälften av de som är 70 år eller äldre uppskattar sitt allmänna hälsotillstånd som gott. För den som behöver hjälp att klara sin vardag eller besväras av ensamhet är det däremot tufft. Det visar rapporten Äldres liv & hälsa i Mellansverige.

– Det är allvarligt att det fortfarande finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Vi inom Region Sörmland måste arbeta vidare tillsammans med kommunerna, och övriga aktörer i länet för att ytterligare förbättra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet så att vi får ett jämlikt, jämställt och hållbart Sörmland, säger Monica Johansson (S) regionråd.

Rapporten visar att god aptit, fysisk aktivitet, en känsla av trygghet i sitt bostadsområde och tillit till andra människor är fina förutsättningar för ett gott eller mycket gott allmänt hälsotillstånd. Sämre för hälsan är bland annat att behöva hjälp att klara sin vardag, att besväras av ensamhet, att ha blivit nedlåtande behandlad och att ha problem med löpande utgifter. Resultaten överensstämmer väl med de tidigare identifierade fyra hörnpelarna för ett gott åldrande: social gemenskap, delaktighet/meningsfullhet, fysisk aktivitet samt goda matvanor.
– Att förbättra folkhälsan genom att främja goda livsvillkor är därför mycket effektivt för att få människor att leva ett hälsosammare liv. Genom att minska tobaksbruket, få fler att motionera och äta hälsosammare mat kan stora folksjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, KOL och diabetes minska. Men det är absolut inte ett enkelt arbete, och vi har en stor utmaning framför oss, säger Susann Ericsson, folkhälsoplanerare på Region Sörmland.

Fakta ur rapporten:
Äldre med eftergymnasial utbildning har bättre hälsa än äldre med förgymnasial eller gymnasial utbildning
Två av tio kvinnor och en av tio män besväras av ensamhet någon gång i veckan eller oftare, vanligare bland ensamboende än bland dem som bor med partner.
Nio av tio känner sig trygga i sitt bostadsområde.
Ekonomiska svårigheter förekommer i större utsträckning bland dem som är födda utanför norden.
Den vanligaste långvariga sjukdomen är högt blodtryck vilket drabbar varannan man och kvinna.
Läkemedelsbruket är högt bland äldre, nio av tio använder receptbelagda läkemedel.
Åtta av tio bedöms ha gott psykiskt välbefinnande. Nästan en av fem har fetma.
Drygt 13 000 personer i åldersgruppen 70 år eller äldre, varav drygt 3 000 var 85 år eller äldre, har svarat på frågor om hälsa, levnadsvanor, livsvillkor och vårdutnyttjande i enkätundersökningen Liv & hälsa 2017 i Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro län.

Här finns rapporten

För mer information kontakta:

  • Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, 0722-19 88 91
  • Marina Arkkukangas, FoU- chef, 070-646 88 68
  • Anna Björk, Mångfaldsstrateg telefon 072-143 21 37
  • Susann Ericsson, folkhälsoplanerare, telefon 070-379 48 07
7A8N