14 oktober 2019

Frågor och svar om förbrukningsmaterial

 

Vad gör varuförsörjningen?

Varuförsörjningen upphandlar förbrukningsvaror och andra varor av förbrukningskaraktär åt de fem regionerna Sörmland, Dalarna, Västmanland, Uppsala och Örebro.

Vad gör Apotekstjänst?

Varuförsörjningen har upphandlat Apotekstjänst som tredjepartsdistributör.
Det innebär att tredjepartsdistributören (Apotekstjänst) är förbindelselänken i flödeskedjan mellan upphandlade varuleverantörer och regionernas verksamheter.

Apotekstjänst beställer från avtalade leverantörer, tar emot beställningar, plockar, packar och transporterar ut produkterna till respektive regioners godsmottagningar. Distributören sköter också samtliga transaktioner mellan parterna.

Vad gör Region Sörmland?

Godsmottagningarna tar emot och registrerar de varor som levereras för att sedan fylla på regionens två sekundärförråd. Utifrån förråden levereras sedan varor till verksamheterna.

Varför är det problem med leveranserna?

Den 1 oktober började avtalet att gälla med Apotekstjänst. Enligt uppgift har Apotekstjänst haft IT- och bemanningsproblem.

För Region Sörmland har det inneburit att:

• Material som levererats inte är uppmärkt eller förpackat på rätt sätt
• Vi har inte fått material i den omfattning som vi har beställt.

Varför är Region Sörmland inte i regionalt stabsläge?

Måndagen den 7 oktober befann sig Region Sörmland i regionalt stabsläge. Samma dag bildades sedan en krisgrupp för att hantera situationen. Då regionen inte har behövt ställa in planerad verksamhet utifrån brist på material så är bedömningen att vi inte behöver ha ett regionalt stabsläge.
Krisgruppen har träffats flera gånger per dag för att hantera situationen.

Vad gör Region Sörmland för att säkra tillgången till förbrukningsmaterial?

Under onsdagen den 9 oktober fattade krisgruppen beslut om att börja beställa material direkt av våra upphandlade leverantörer via vårt e-handelssystem. Detta för att vara säkra på att få leveranser av material som behövs för att bedriva verksamheten.

Bryter Region Sörmland mot gällande avtal?
Nej, regionen beställer av de leverantörer som är upphandlade. Skillnaden är att regionen behöver beställa av flera olika leverantörer istället för att endast ha kontakt med en part (Apotekstjänst).

 

FSY2