1 februari 2019

Goda resultat i Region Sörmlands medarbetarenkät

Region Sörmland, tidigare Landstinget Sörmland, får goda resultat i 2018 års medarbetarenkät. Flera viktiga områden går framåt, trivseln på arbetsplatsen är hög och 88 procent av medarbetarna rekommenderar sin arbetsplats. Men det finns också områden som kräver insatser.

– Närmare 6000 av våra medarbetare har svarat på enkäten. Det är fantastiskt bra och gör att vi verkligen kan se resultaten som en tydlig indikator på hur vår organisation mår. Vilket på det stora hela är fortsatt bra. Ett exempel på det är att så många fortsätter rekommendera sin arbetsplats. Vi är en bra arbetsgivare även om vi givetvis alltid kan bli bättre, säger Monica Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande.

Medarbetarundersökningen har genomförts sedan 2012 och resultaten bearbetas av alla verksamheter. Insatser har gjorts där behoven varit störst, vilket syns i undersökningarna. Resultaten för 2018 är goda inom framförallt medarbetarkraft, arbetstakt, effektivitet, socialt klimat, lärande i arbetet, återkoppling och ledarskap.

– Ett resultat på den här nivån visar att det finns en stor vilja och ett stort engagemang hos regionens medarbetare. Det finns kraft att förändra, förbättra och ett högt välbefinnande på arbetsplatsen. Som helhet är resultatet mycket positivt men vi har ett par områden där vi måste sätta in fler och tydligare åtgärder för att bli bättre, säger Kajsa Fisk, HR-direktör i Region Sörmland.

Arbetsrelaterad utmattning ligger exempelvis en bit ifrån det uppsatta riktvärdet och det är därför ett fortsatt prioriterat område att arbeta med under året.

– Vi gör små förbättringar år från år men området kräver mer fokus för att stärka hälsa och undvika sjukskrivning hos våra medarbetare, säger Kajsa Fisk.

Fakta: Medarbetar- och säkerhetskulturenkäten 2018

Andel svarande: 86 procent (83 procent 2017 och 74 procent 2012)
Totalt svarade 5754 personer på alla frågor i enkäten.
Andel som kan rekommendera sin arbetsplats: 88 procent. (89 procent 2017 och 82 procent 2012)
Resultaten i enkäten används av varje verksamhet för fortsatt förbättringsarbete på respektive arbetsplats.

 

Innehållsansvarig: Fredrik Gustavsson
JVVX