5 mars 2020

Blandade resultat i hälso- och sjukvårdsbarometern

Tillgången till vård är god, väntetider till vårdcentraler och förtroendet för dem är bättre än rikssnitt. Kunskapen om e-tjänster och sjukhusens förtroende hos allmänheten kan däremot bli bättre. Det visar resultaten av hälso- och sjukvårdsbarometern för 2019.

85 procent av sörmlänningarna anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, det är ett litet snäpp högre än rikssnitt. Resultatet har dessutom förbättrats jämfört med föregående undersökning och inom alla åldersgrupper, 18 år till 80 plus. Andelen som upplever väntetiderna till vårdcentralerna som rimliga och förtroendet för dem ligger också över rikssnitt.

Däremot blir resultaten vad det gäller förtroendet för sjukhusen och rimliga väntetider till sjukhus under rikssnitt. Detta trots att de medicinska resultaten inom flera områden har mycket hög kvalitet.
- Hälso- och sjukvårdsbarometern handlar om människors attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Detta utan de som svarat nödvändigtvis har haft med vården att göra. Vi tar såklart till oss av resultaten, vi vill att Sörmlänningarna ska känna förtroende för den vård vi bedriver och när det gäller tillgänglighet kan vi bli mycket bättre, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Förtroendet för digitala vårdbesök är lågt i hela landet, så också i Sörmland. Av de som har en uppfattning i frågan är det endast en femtedel som uppger att de har stort eller ganska stort förtroende för digitala besök. Över hälften av invånarna har dock inte någon uppfattning, troligtvis på grund av att de själva inte använt några digitala vårdtjänster.

Förtroendet för 1177 Vårdguidens e-tjänster ökar i Sörmland och Sverige. Av de som har tagit ställning är det 64 procent som har ett stort eller ganska stort förtroende för e-tjänsterna, en ökning med tre procentenheter sedan 2018. Störst ökning har skett bland de äldre åldersgrupperna.

Fakta
Undersökningen genomfördes under april och maj respektive oktober och november 2019. Totalt har drygt 42 000 personer över hela landet svarat på enkäten som genomfördes med en mixad datainsamlingsmetod.
I Sörmland svarade 1000 personer på enkäten.

Här finns resultaten.

 

Q68F