9 september 2020

Hela samhället involveras i arbetet mot suicid

Sörmland har under de senaste tio åren legat strax över riksgenomsnittet i antal självmord. En nollvision för Sörmland antogs 2019 och nu ska visionen bli till konkreta åtgärder där hela samhället involveras.

- Det här är en otroligt viktig och komplex fråga där nära samverkan med våra kommuner krävs. Jag är glad att vi nu är igång med ett konkret arbete för att ännu bättre kunna hjälpa människor i en oerhört utsatt situation, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Det suicidpreventiva arbetet måste bedrivas på flera nivåer och ambitionerna måste höjas. Det är några av utgångspunkterna när handlingsplanen tas fram av Region Sörmland tillsammans med länets kommuner.

Handlingsplanen går ut på att systematiskt arbeta med att minska antalet suicid och åtgärderna utformas på flera nivåer. Såväl folkhälsoinriktade insatser till hela Sörmlands befolkning, som för särskilt utsatta grupper och individer med ökad risk för suicid.

- Nu behöver vi ta fram konkreta åtgärder på många nivåer i samhället. För att kunna sätta in tidiga insatser behöver vi involvera såväl skola och socialtjänst som ideella organisationer. Det här ska få bäring i praktiken och är inte en fråga för enbart hälso- och sjukvård, säger Sabrin Granath, suicidpreventionssamordnare i Region Sörmland.

Risken för självmord är enligt statistiken som högst för män i åldersgruppen 45 - 64 år.
- Det finns andra riskgrupper också, exempelvis äldre som lider av ensamhet och anhöriga till personer som begått suicid. Det finns mycket som vi tillsammans kan göra genom breda och långsiktiga insatser, säger Sabrin Granath.

Fakta

Sörmland har under se senaste 10 åren legat strax över riksgenomsnittet för antalet suicid. För 2019 var riksgenomsnittet för säkra och osäkra suicid 18,72 per 100 000 invånare. För Sörmland ligger det genomsnittliga självmordstalet på 19,81.

Totalt 48 suicid i Sörmland under 2019.

Nollvisionen mot suicid i Sörmland antogs i mars 2019

 

M2NE