15 oktober 2019

Möte med Trafikverket

Representanter från Region Sörmland har nyligen träffat Trafikverkets regionala direktör med anledning av förslaget till hastighetssänkning på de flera av de sörmländska vägarna.

- Mötet hölls i mycket positiv ton och resulterade i en enighet kring behovet av att ytterligare stärka dialog och samverkan mellan regionen och Trafikverket för att fortsätta arbeta för gemensamma prioriteringar kring åtgärder som understödjer ett hållbart och säkert resande inom länet, säger regionråd Monica Johansson (S).

Region Sörmland är i sitt svar på Trafikverkets remiss kritiska till förslaget till hastighetssänkningar då det bidrar negativt till framkomligheten och förlänger restider vid bilresor och transporter inom länet. Bakgrunden till förslaget är trafiksäkerhetsaspekten där hastigheten utgör en av de viktigaste parametrarna då flera av de sörmländska vägarna inte anses hålla tillräcklig standard för att motivera nuvarande hastighetsgränser.

- Vi håller dock med, och är eniga med Trafikverket, om ett behov av att öka trafiksäkerheten på vårt vägnät inom länet men vill se förslag på fysiska åtgärder som förbättrar situationen före en hastighetssänkning, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör i Region Sörmland.

PYFE