4 februari 2020

Sörmländsk primärvård allt mer uppskattad av patienterna

Över 100 000 personer har besvarat frågor om sin upplevelse av primärvården och den stora majoriteten är positiva. Vårdcentralerna i Sörmland ligger överlag på samma resultat som riket i övrigt och samtliga områden har förbättrats. Det visar resultaten i nationella patientenkäten.

Resultaten för den sörmländska primärvården har gått stadigt framåt jämfört med undersökningarna 2015 och 2017. Inom alla områden syns förbättringar i undersökningen från 2019.

- Det är roligt att se att våra resultat gått framåt. Tydligaste förbättringarna syns inom frågorna delaktighet och involvering som helt enkelt handlar om hur patienten upplever sig involverade och delaktiga i sin vård. säger Anna Ormegard, chef för division primärvård.

Även i dimensionen emotionellt stöd syns tydliga förbättringar. Dessa handlar om hur patienten upplever att personalen är aktiv och lyhörd inför patientens oro, ångest, farhågor, rädsla eller smärta och är tillgänglig och stödjande. Region Sörmland har arbetat för att få en mer personcentrerad vård. Något som båda dimensionerna där resultaten går framåt speglar.

Fakta om undersökningen

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner i Nationell Patientenkät. Utvärdering av Primärvården sker vart annat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner. Enkäten skickas ut till patienter som besökt en hälso- /vårdcentral under september månad. Totalt har 100 583 personer, 15 år eller äldre som varit på ett läkarbesök, besvarat enkäten.

Totalt har 42 030 patienter valt att lämna kommentarer, så kallade öppna svar.

I Sörmland blev svarsfrekvensen 36,5 procent på enkäterna. Totalt skickades 7647 stycken ut.

Ta del av resultaten här

848P