27 november 2020

Ny extern specialistfunktion förbättrar strokevården

Strokeenheten på Nyköpings lasarett startar nu ett externt rehabiliteringsteam. Syftet är att patienter snabbare ska påbörja sin rehabilitering hemifrån där träningen ger bättre resultat.

- Forskning visar att tidig rehabilitering i hemmet i stället för på sjukhuset ökar motivationen och ger bättre resultat eftersom patienten får träna och göra framsteg i sin egen vardagsmiljö. Med det nya teamet får fler av våra strokepatienter en bättre möjlighet att träna upp sina funktioner efter en stroke, säger vårdenhetschef Jonas Olsson.

Rehabilitering efter stroke är avgörande för hälsan och livskvaliteten och startar mycket tidigt på sjukhusens strokeenheter. Många strokepatienter är också fortsatt inskrivna på sjukhus efter att de är medicinskt färdigbehandlade eftersom de har stort behov av rehabilitering.

Det nya så kallade ESD-teamet (Early supported discharge) är en specialistfunktion med bland annat arbetsterapeut, fysioterapeut, strokesjuksköterska och logoped. Tillsammans kommer de att kunna hjälpa omkring 25 procent av lasarettets strokepatienter. Teamet kommer att arbeta med medicinskt färdigbehandlade patienter som har milda till måttliga funktionshinder efter stroke.

Teamen har testats och utvärderats under ett pilotprojekt, vilket gav goda resultat.
- Utvärderingen visar att en stor del av patienterna var mycket nöjda, att deras funktioner förbättrats och att de också känner tillfredsställelse med hur de fungerade i sin vardag, säger Jonas Olsson.
Rehabiliteringen i hemmet planeras tillsammans med varje patient och i samverkan med primärvården och kommunernas vård och omsorg.

Fakta ESD-team och stroke
Ett ESD-team vid Kullbergska sjukhuset sjösattes tidigare i år och ett tredje ska införas på Mälarsjukhuset. Totalt kan cirka 185 patienter per år i Sörmland komma i fråga för denna typ av rehabilitering.

Att Region Sörmland inför ESD-team ligger i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokevård. Som en bieffekt frigörs också fler vårdplatser på sjukhusen eftersom många patienter kommer att skrivas ut upp till 14 dagar tidigare.

Stroke innebär en hjärninfarkt eller en blödning i hjärnan, vilken kan vara livshotande. Varje år insjuknar cirka 25 000 personer i Sverige i stroke.
Stroke förekommer i alla åldrar, men de flesta (cirka 80 %) är över 65 år. Patienter som vårdas efter en stroke är den patientgrupp som kräver flest vårddagar i Sverige, och stroke är även den vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna.

E5QF