19 augusti 2020

Oberoende utvärdering av Region Sörmlands covid-19 arbete inleds

En oberoende utvärdering av Region Sörmlands arbete och agerande under covid-19 pandemin kommer att genomföras. Syftet är att organisationen ska dra lärdomar och stärka sin verksamhet.

- Nu när vi gått igenom en så här svår period är det viktigt att vi lägger kraft på att lära oss av det som hänt och av hur vi har agerat. Våra medarbetare i Sörmland har gjort ett makalöst jobb och många har haft det väldigt tufft. Risken finns att vi får nya prövningar av det här slaget och då ska vi stå ännu bättre rustade, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Covid-19-pandemin har haft en omfattande påverkan på länet, på Region Sörmland och givet det stora omställningsarbete som regionen och dess medarbetare under kort tid har genomfört är en utvärdering viktig.

Syftet är att lära av erfarenheterna från arbetet under covid-19-pandemins mest intensiva period i Region Sörmland, det vill säga våren 2020. Detta är av stor vikt både inför framtida kriser samt andra extraordinära händelser. Även om smittspridningen i Sörmland har minskat kraftigt under maj och juni kan det inte uteslutas att det kommer nya större vågor av covid-19-utbrott vilket gör det viktigt att dra lärdomar redan under pågående pandemi, inte bara inför framtiden.

- Genom en oberoende utvärdering kan Region Sörmland få nya perspektiv på organisationens insatser och åtgärder under covid-19-pandemin och dra lärdomar som ger möjlighet att göra förändringar som stärker regionens verksamheter, säger Jan Grönlund, regiondirektör.

Utvärderingen ska genomföras av en extern och oberoende part och slutrapporten redovisas vid regionstyrelsens sammanträde den 30 mars 2021.

Utredare blir Toivo Heinsso som tidigare bland annat varit landstingsdirektör i Stockholm och nyligen utrett leveransproblemen kring Apotekstjänst.

Ärendet diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 25/8

34S5