22 augusti 2019

Patienter ger både tummar upp och ned för den psykiatriska- och beroendevården

En majoritet av patienterna i psykiatri- och beroendevården tycker att de får bra vård, att bemötandet är gott och att insatserna som görs leder till en förändring. Samtidigt finns flera områden som kan förbättras. Det visar den stora brukarundersökning som genomförts i länet.

– Nu ska vi ta till oss av det som brukarna ansåg fungerade bra och förbättra det som var mindre bra, exempelvis att många upplever att de inte känner sig delaktiga i sin vård och behandling. Med en sammanhållen bild av hur brukarna upplever vården och stödet kan vi förbättra oss tillsammans med kommunerna, säger Jacob Sandgren (S), regionråd och ordförande för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

De drygt 800 personer som deltagit i undersökningen vårdas i huvudsak för psykisk ohälsa. Ett mindre antal får behandling för missbruk, eller en kombination av båda. Fler kvinnor än män har svarat.

En majoritet upplever att de möts med respekt och att de kan framföra sin åsikt, alltså att personalen i huvudsak har ett gott bemötande. Det finns dessutom många vägar in för att få vård men samarbetet mellan regionens- och kommunernas vård kan förbättras. Många av de svarande har också tilltro till att insatserna leder till en positiv förändring.

– Det är glädjande att så många som två tredjedelar av de svarande anser att de får en god vård och ett bra omhändertagande men det framkommer också synpunkter som gör att vi får anledning att se över delar av den vård och det arbetssätt vi har i dag, säger Karin Dahlqvist Claesson, länssamordnare för uppdrag psykisk hälsa.

Resultaten visar också att många, nära hälften, får vänta mer än en månad på hjälp, en majoritet har inte fått den avgiftning de behövde innan behandlingen kunde starta och ett antal av de svarande känner sig otrygga i sin vård och behandling.

– Att jobba med sitt missbruk är en färskvara därför är det av största vikt att man får behandling så fort som möjligt. Att känna sig trygg med sin behandlare är en förutsättning för att våga ta steget till behandling, därför är exempelvis bemötandet oerhört viktigt oavsett om du jobbar inom vården eller socialtjänsten, säger Karin Dahlqvist Claesson.

Fakta: Brukarstyrd brukarrevision Öppenvårdspsykiatri och beroendevård Region Sörmland 2018

Brukarrevisionen av missbruksvården och psykiatrin i Sörmland genomfördes under 2018 – 19 av Verdandi-Brandkärr på uppdrag av region Sörmland.

Rapporten är en sammanvägning av delrapporter av vården i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping och ger en bild av hur missbruksvården och psykiatrin i Region Sörmland fungerar ur ett brukarperspektiv.

Vården i länets kommuner har undersökts på samma sätt.

Här finns rapporterna att läsa.

Q4MK