12 februari 2019

Plus i regionens bokslut men stora utmaningar väntar

Region Sörmland, dåvarande Landstinget Sörmland, visar ett ekonomiskt överskott för 2018 på 94 miljoner kronor. Det är bättre än budgeterat men i bokslutet finns signaler om att kärvare tider väntar.

- Region Sörmland har en stark och stabil ekonomi, det visar bokslutet. Samtidigt ser vi en fortsatt hög kostnadsutvecklingstakt inom hälso- och sjukvården. Vi har sett detta och det är en anledning till att vi minskat den politiska organisationen och gjort besparingar i den centrala administrationen i vår budget 2019, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Sista år som landsting landar på ett positivt resultat på 94 miljoner kronor. Det är 36 miljoner bättre än budgeterat. En stor del av det positiva resultatet kommer finansiella intäkter och medel för vissa satsningar som inte använts fullt ut. Flera av regionens verksamheter visar ett överskott men stora delar av hälso- och sjukvården visar röda siffor.

- Det är positivt att kostnadsökningstakten dämpades 2018, jämfört med de höga nivåerna åren 2016 och 2017. Men vi behöver fortsätta att sänka kostnadsökningstaken ännu mer framöver för att ha fortsatt balans i ekonomin, säger Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör.

Divisionerna kirurgi och medicin, inom den somatiska vården, redovisar tillsammans en negativ budgetavvikelse på - 234,4 miljoner kronor. Det beror framförallt på kostnader för köpt verksamhet och personal. Medicinsk service håller sin budget.

Division psykiatri och funktionshinder redovisar en negativ budgetavvikelse på -22, 8 miljoner kronor vilket beror på köpt vård, läkemedel och personal. Hälsoval redovisar en negativ budgetavvikelse på -24,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på kostnader för läkemedel.

Regionens primärvård visar ett överskott på cirka 10 miljoner kronor och Karsudden visar plus på 14 miljoner kronor. Karsuddens resultat beror framförallt på en hög beläggning under året.

Fakta Bokslut 2018

Landstinget har 7 125 anställda vilket är en ökning med 188 anställda eller 200 årsarbetare jämfört med 2017. Mest har gruppen undersköterskor, skötare med flera ökat med 103 anställda. 83,7 procent jobbar heltid, en ökning på 0,8 procentenheter. Sjukfrånvaron minskade något, 6,5 procent (jämfört med 6,7 procent 2017). Kostnaden för inhyrd personal i hälso- och sjukvården blev 244 miljoner kronor – en minskning med 9 miljoner jämfört med året innan. Den genomsnittliga besöks-tillgängligheten i primärvården under 2018 var 90 procent i Sörmland, det nationella målet är 85 procent. Den genomsnittliga telefontillgängligheten var 92 procent, det nationella målet är 90 procent. Under 2018 har tillgängligheten till nybesök inom den specialiserade vården förbättrats jämfört med 2017, dock nås inte målet. Tillgängligheten till behandling har försämrats under 2018, jämfört med föregående år.

För mer information kontakta:

Monica Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande, 0722-19 88 91
Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör, 0767-85 76 56

M5HA