9 juni 2020

Regionstyrelsen i korthet 9/6

Avgift för antikroppstester för covid-19, utökade självtester och upphandling av digitalt triageringssystem. Det var en del av de ärenden som diskuterades och beslutades i regionstyrelsen, sista före sommaruppehållet, den 9/6.

Antikroppstest vid covid-19

Kapaciteten att ta prover och testa personer för covid-19 behöver utökas ytterligare i Sverige. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag från regeringen att ta fram en nationell strategi för detta. Viktigast är att patienter och vård-personal även fortsatt är högst prioriterade. Region Sörmland kommer att erbjuda övriga målgrupper, vuxna sörmlänningar, antikroppstester men test för antikroppar för covid-19 ingår inte i det ordinarie sjukvårdsuppdraget och är normalt inte kvalificerad hälso- och sjukvård. Uppdraget ligger utanför det ordinarie sjukvårdsuppdraget och egenavgiften fastställs till 470 kronor.


Utökad provtagning för vuxna

Sörmlänningar med covid-19-symtom
Spridningen av sjukdomen covid-19, orsakad av infektion med det nya coronaviruset SARS-CoV-2, har på kort tid påverkat hela samhället. Region Sörmland fick sitt första bekräftade fall av covid-19 den 9 mars.
Region Sörmland var tidigt ute med omfattande testning av berörd personal i regionen och i länets kommuner. Onsdagen den 3 juni startade provtagning för personer inom prioriteringsgrupp 3, det vill säga personer i samhällsviktig verksamhet. Utökad provtagning av alla personer över 18 år med covid-19-symtom startar den 10 juni. Syftet med den utökade provtagningen är att minska smittspridningen och få en klarare bild av situationen i länet.
Regionstyrelsen beslutade att godkänna den utökade provtagningen av alla personer över 18 år med covid-19-symptom i Region Sörmland. Finansiering sker med medel från regionstyrelsens oförutsedda medel som Region Sörmland senare kommer att anhålla om ersättning för från staten.

Upphandling av digitalt triageringssystem med digital plattform

Primärvården i Sörmland har behov av ett gemensamt digitalt triageringssystem med digital plattform för att kunna möta patienter. En gemensam digital plattform underlättar snabb kommunikation mellan vårdgivare och obruten vårdkedja. Upphandling av system ska innehålla möjligheter för regionens olika klinker att delta i systemet.
Regionstyrelsen beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att initiera en upphandling av digitalt triageringssystem med digital plattform och återkomma med förslag till beslut i augusti 2020.

Sörmlandstaxan prisjustering 2021

Sörmlandstaxan infördes den 1 oktober 2016 och innebar i korthet; färre zoner,ett resekort, färre biljettyper och en prissänkning överlag. I samband med införandet av Sörmlandstaxan togs ett inriktningsbeslut som innebär att taxan ska följa SL:s priser för länskort. I och med bildande av Region Sörmland den 1 januari 2019 fattar regionfullmäktige beslut om Sörmlandstaxan.
Utifrån detta, och att SL i januari 2020 justerade sina priser, föreslås
en prisjustering för 2021Prisjusteringarna förväntas ge intäktsökningar på mellan 2,5 - 3 miljoner kronor varav ungefär 1 miljon beror på justering av skolkortspriser och resterande del på ökade biljettintäkter.

Inriktning för upphandling av patientövervakning

I dag finns ett regionövergripande system för patientövervakning i Region Sörmland. Systemet omfattar tre sjukhus på tre orter: Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och Nyköpings lasarett. Sedan första installation 2007 har systemet genomgått kontinuerliga utökningar genom flertalet stora upphandlingar. Sedan 2017 har systemet en regionsgemensam server. Befintligt utrustningsvärde är knappt 50 miljoner kronor fördelat på cirka 300 övervakningsplatser. En övervakningsplats kan vara en nätverkskopplad sängplats eller mobil telemetrienhet för hjärtövervakning.
Regionstyrelsens beslutade att godkänna förslaget till inriktning på upphandling av patientövervakning.
Ärendet ska återrapporteras till regionstyrelsen senast i november 2020.


Här finns alla ärenden.

GG78