9 juli 2019

Riskabelt hälsoläge för många sörmländska barn

Trots ökade resurser och flera nya familjecentraler så utsätts sörmländska barn för risker gällande hälsa och välmående. Det visar barnhälsovårdens rapport för 2018 som också innehåller några ljuspunkter.

– Vi fortsätter satsa på förebyggande och hälsofrämjande arbete inom barnhälsovården. Det här är prioriterat för oss och bland åtgärderna finns tre nya familjecentraler under 2019. Riskerna för ohälsa måste minskas, därför är det så viktigt att nå ut till barnen i en period i livet då förmågan att utveckla och förändra levnadsvanor är stor, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Fler barn fick hembesök från barnhälsovården under 2018 än året innan. Trots detta står verksamheten inför flera utmaningar både vad gäller hälsa och sociala förhållanden. Barnen i Sörmland och deras föräldrar sticker på flera sätt ut i en nationell jämförelse och de omges av betydande riskfaktorer för ohälsa.
– Andelen fyraåringar med övervikt eller fetma är bland de högsta i landet och barnfattigdomen är högst i riket. Sammantaget gör detta att vårdtyngden för barnhälsovården i Sörmland är hög, säger Charlotte Nylander, barnhälsovårdsöverläkare i Region Sörmland.

Rapporten visar också att barn som varit på flykt och barn som lever i familjer där det förekommer våld är särskilt utsatta.

– Deras rättigheter och behov behöver vi särskilt uppmärksamma och bemöta, säger Jennie Nimborg vårdutvecklare vid barnhälsovården i Region Sörmland.

Region Sörmland fortsätter arbetet med att utveckla barnhälsovården och för kommande år, har följande utvecklingsområden identifierats:

Kompetensförsörjning och bemanning (både BHV-sjuksköterskor och BHV-läkare) på BVC utifrån den tilltagande höga vårdtyngdenFortsatt etablering av familjecentraler i länetRiktade insatser mot speciellt utsatta grupper i samverkan med andra aktörerSamtal om våld och erbjuda enskilt föräldrasamtal till varje förälderMetoder för arbete mot övervikt och främja goda levnadsvanor

Fakta, barnhälsovårdsrapporten 2018

Den generella täckningen av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund är god, 98 procent (mål 96 procent).

Att leva på flykt och ha utländsk härkomst påverkar också hälsan. 34 procent av de inskrivna barnen på barnavårdscentralerna (BVC) i Sörmland har utländsk bakgrund.

Övervikt i barndomen är kopplat till fetma senare i livet. 14 procent av alla 4-åringar i Sörmland har övervikt. Detta är något bättre än förra årets 15 procent samt 16 procent för 2012.

Hembesök vid 8 månaders ålder har ökat från 44 procent 2017 till 54 procent 2018.

Teambesök enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet infördes i Sörmland under 2016. Under 2018 fick 79 procent av barnen ett teambesök vid 3 års ålder vilket är en ökning från 72 procent för 2017

Nationella undersökningar visar att 10 procent av alla barn upplevt våld i hemmet

 

FPMU