27 april 2020

Så är det ställt med jämställdheten i Sörmland

Nu är årets upplaga av statistikboken ”På tal om kvinnor och män” här, boken som synliggör kvinnors och mäns villkor, förutsättningar och behov i länet. Statistiken visar att det finns mycket kvar att göra för att nå ett jämställt samhälle.

Jämställdhet ska genomsyra all verksamhet i Region Sörmlands verksamheter och är en viktig faktor för att uppnå målet om Sveriges friskaste län 2025, men även för arbetet med hållbar regional utveckling i stort. En viktig del i att arbeta med jämställdhet är tillgång till könsuppdelad statistik. Detta utgör grunden för att komma åt ojämställda villkor som fortfarande råder inom flera sektorer i samhället.

"På tal om kvinnor och män" har tagits fram av länsstyrelsen i samarbete med Region Sörmland. Den ger en bild av hur kvinnor och män i Sörmland lever, vad de jobbar med, och utbildar sig inom och hur de mår. Statistiken synliggör kvinnors och mäns villkor, förutsättningar och behov i länet.

Årets statistik visar att utvecklingen för ökad jämställdhet i Sörmland går sakta. Vi kan konstatera att livsvillkoren för kvinnor och män inte är jämställda och lika, utan skiljer sig åt på många områden:

  • Skillnaderna i ohälsa är mycket stora mellan grupperna kvinnor och män. Det genomsnittliga ohälsotalet för kvinnor i länet är 37 medan det för män är 24
  • Fler kvinnor än män i länet har uppnått eftergymnasial utbildning och fler kvinnor än män är behöriga till universitet och högskolor, med 80 procent respektive 61 procent i länet.
  • Länets arbetsmarknad är starkt könssegregerad, vilket innebär att kvinnor och män arbetar i olika sektorer och på olika positioner i arbetslivet. Kvinnor och män deltar även i arbetslivet på olika villkor. 70 % av kvinnorna i länet arbetar heltid medan 90 % av männen gör samma sak.
  • Män har betydligt högre inkomst än kvinnor i samtliga av länets kommuner. Trosa och Strängnäs har de högsta medelinkomsterna bland både kvinnor och män. Lägst medelinkomst finns i Flen.

Det finns ljusglimtar som talar för att vi är på väg mot ökad jämställdhet. Exempelvis har mäns uttag av föräldrapenningdagar ökat i alla kommuner. Män tar ut i snitt 29 procent av dagarna och kvinnor 71 procent av dagarna i länet. Den största ökningen i procent kan man se i Trosa, där papporna tog ut 36,2 % av nettodagarna 2019, till skillnad från 26 procent 2014. Där är också fördelningen mest jämställd i länet.

Sammantaget synliggör statistiken att det finns mycket kvar att göra för ett jämställt samhälle och att många olika aktörer i länet behöver hjälpas åt i det arbetet.

Här kan du läsa den fullständiga rapporten.

Här kan du läsa en kortversion av rapporten.

ZVYC