3 juni 2020

Stöd för marknadsföring av lokala besöksnäringen

Internationella gäster till sörmländska besöksmål bedöms bli få sommaren 2020. För att stötta besöksnäringen startas därför en nationell marknadsföringsinsats som Region Sörmland står bakom. Syftet är att locka gäster till de lokala besöksmålen från närområdet.

- Det är viktigt att fortsätta ta fram stödinsatser som verkligen kan ge effekt för det lokala näringslivet i dessa tider. Den här insatsen tror vi kan få stor betydelse för den sörmländska besöksnäringen, säger Monica Johansson (S), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden och i regionstyrelsen.

Besöksnäringen är en av de näringar som har drabbats hårt av Coronapandemin vilket bland annat medför att det internationella resandet nu i stort sett är obefintligt. Den nationella marknadsföringen blir därför viktig för att stärka företagen och nu inleds en marknadsföringsinsats som fokuserar på sommarsäsongen 2020.

- Den nationella marknadsföringen blir viktig för att stärka Sörmland genom att samla länet i en gemensam, stark, snabb och effektiv samordning för att minska antalet konkurser, antalet varslade och öka företagens likviditet. Dessutom ger det goda möjlighet för både sörmlänningar och besökare att få en samlad bild av det fantastiska utbud som finns i länet nu när många andra semesterplaner inte blir av, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör.

Fakta: Marknadsföringsinsatser för den lokala besöksnäringen juni-september 2020

Insatserna riktas till aktörer verksamma inom besöksnäringen samt till underleverantörer och besöksmål i hela regionen.
Sörmlands turismutveckling AB (STUA) har i uppdrag att koordinera marknadsföringsinsatsen.
Uppdraget ska innefatta att ta fram en anpassad ny webblösning, som är baserad på de erbjudanden som finns hos de lokala aktörerna idag och genomföra en rad olika marknadsinsatser.
Planera för att genomföra insatser även med ett längre perspektiv (höst/vinter 2020 och vår/sommar 2021).
Kartlägga behovet av utbildning hos aktörerna och samla det regionala utbudet för kompetensinsatser.
Matcha med jobb och behålla kompetensen.
För insatsen avsätts 1,5 miljoner kronor.
Beslut om stödinsatserna är fattat av Regionala utvecklingsnämnden i Region Sörmland.

BDKZ