17 juni 2020

Stort behov av jämlik och rättvis barnhälsovård

Barnen i Sörmland omges av betydande riskfaktorer för ohälsa. Andelen 4-åringar med övervikt eller fetma är bland de högsta i landet och den socioekonomiska utsattheten är stor. Det framgår av 2019 års rapport om barnhälsovården i Sörmland som regionen sammanställer varje år.

- Covid-19 har, som vi vet, slagit hårdare mot personer med sämre hälsa. Barnhälsovården är därför en mycket viktig arena för folkhälsoarbetet och eftersom vi ser utmaningar i barnens hälsa i Sörmland så behöver barnhälsovårdens arbete och preventiva roll förstärkas ytterligare, säger Charlotte Nylander, barnhälsovårdsöverläkare i Region Sörmland.

För att främja en god hälsa och utveckling för barnen – och därmed förbättra den sörmländska folkhälsan - behövs en jämlik och rättvis barnhälsovård samt samverkan med andra aktörer.

Några av de områden som behöver utvecklas ytterligare är:

Arbeta för en god bemanning.Fortsätta att etablera familjecentraler.Hälsofrämjande arbete samt förebyggande insatser kring levnadsvanor.

- Vi vet också att barn är extra utsatta i dessa tider. En ökad oro märks bland nyblivna föräldrar. Många är hemma mer än vanligt och familjens nätverk kan vara begränsat på grund av pandemin. Barnhälsovården är ibland den enda samhällsinstans som möter du yngsta barnen och deras familjer. Att tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland föräldrar och våld i nära relationer är våra prioriterade områden. Samverkan med socialtjänsten är viktig och fler familjecentraler behövs, säger Jennie Nimborg, enhetschef på Barnhälsovårdens utvecklingsenhet.

Fakta: FN:s barnkonvention blev svensk lag den 1 januari i år och är vägledande i allt arbete inom svensk barnhälsovård. Barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa samt att tidigt identifiera och initiera åtgärder vid behov.

För att uppnå målen behöver barnhälsovården erbjuda insatser till alla barn och föräldrar, riktade insatser till barn och föräldrar där risk för ohälsa uppmärksammas samt problem i barnets uppväxtmiljö.

I princip alla barn i åldern 0-6 år i Sörmland har tillgång till kostnadsfri barnhälsovård.

MZPS