2 december 2020

Stress och sömnproblem hos många sörmländska ungdomar

Stress, sömnproblem och allmänt sjunkande egenupplevt mående. Det visar resultaten av första delrapporten av Liv och Hälsa ung.

- Det första kapitlet i rapporten "På väg mot Sveriges friskaste län? " visar att relativt många sörmländska ungdomar är stressade eller har sömnproblem, främst tjejer. Resultaten som analyserats visar ofta på en negativ utveckling över tid, säger Sanna Tiikkaja, strateg på välfärd och folkhälsa.

Resultaten visar bland annat att:
• Ungefär en tredjedel av eleverna har svårt att somna mer än en gång i veckan eller i stort sett varje dag.
• Mer än hälften av eleverna, 52 procent, känner sig stressade mer än en gång i veckan eller i stort sett varje dag.
• Andelen elever som rapporterar att de mår bra har sjunkit över tid i alla årskurser.

Som ett led i att bli Sveriges friskaste län 2025 genomför regionen regelbundet enkäter för att få fram underlag om sörmlänningarnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. 74 procent av eleverna i årskurs 7, 9 och i årskurs 2 på gymnasiet svarade på enkäten som genomfördes under våren. Totalt har 6 669 ungdomar svarat på frågor om hur de mår.

Det första kapitlet, som är en del av en omfattande rapport, handlar om ungdomarnas självskattade hälsa och psykiska hälsa. Resultatet grundar sig på de Liv & hälsa ung-undersökningar som har genomförts i Sörmland under åren 2008 till 2020.
"Denna enkät var bra då den omfattar stora områden och rör många viktiga ämnen. Det är bra att den är anonym också eftersom man vågar säga så som det verkligen är, skriver en av eleverna som svarat på enkäten.#

Rapporten ger en övergripande nulägesbeskrivning om barns och ungas folkhälsa i Sörmland och flera av dess bestämningsfaktorer som kön, ålder och socioekonomi. I rapporten synliggörs också utvecklingen av ungas hälsa över tid och hur hälsan är fördelad mellan tjejer och killar.
Denna första del av rapporten kommer att följas upp av flera kapitel under det kommande året.

AGCD