29 september 2020

Region Sörmlands svar till JO

Regionstyrelsen behandlar vid kommande sammanträde svar till Justitieombudsmannen (JO) med anledning av den granskning som inletts. Förslaget till regionstyrelsen är att godkänna svaret som gör tydligt att regionen inte försvårat för media att få svar om situationen med covid-19. Däremot ifrågasätts lämpligheten att gallra mejl efter att en begäran inkommit. Det konstaterats samtidigt att det var mejl som var helt obetydliga för regionen och att gallringen därmed inte påverkar allmänhetens rätt till insyn.

En av de punkter som regionen ska redogöra för i sitt svar gäller regiondirektörens gallring av mejl. Den 4 maj inkom Sörmlandsmedia med en begäran om att ta del av regiondirektör Jan Grönlunds mejllogg. Den lämnades ut samma dag. Den 5 maj inkom Sörmlandsmedia med en begäran om att ta del av specificerade mejl skickade till och från Jan Grönlund. Enligt uppgift från regiondirektören var då samtliga mejl gallrade förutom ett, som lämnades ut.

I samband med att JO initierat en utredning har Region Sörmland gjort en fördjupad undersökning för att svara på frågorna från myndigheten. Det har då visat sig att tre mail som skickats till Jan Grönlund har gallrats efter det att media begärde att få ta del av dem.

- Det var klantigt av mig att gallra mejlen efter att begäran kommit in. Det borde jag ha avstått ifrån. Men någon avsikt att dölja något har jag aldrig haft. Gallringen gjordes med hänvisning till att mejlen var inaktuella och av ringa betydelse för regionen. Det framgår tydligt av innehållet i mailen som återskapats, säger regiondirektör Jan Grönlund.

De gallrade mailen har återskapats och du kan läsa dem här.

I övrigt framgår det av Region Sörmlands svar på JO:s frågor att det inte förekommit något motstånd av utlämnande av uppgifter till media.

Regionstyrelsen kommer att besluta om regionens svar till JO på kommande regionstyrelse den 6 oktober. Du hittar svaret i sin helhet här.

DKXE