17 april 2019

Våga se, våga fråga

Sedan i januari i år så har Region Sörmland ett kompetenscentrum mot våld i nära relationer. Det är ett kunskapsnav för medarbetare i vården med spetskompetens för att samordna insatser samt sprida kunskap och rutiner kring våldsutsatthet men i mötet med den enskilda patienten handlar det om att våga. Våga fråga och våga se.

Helena Palm på Kvinnokliniken Mälarsjukhuset är en av dem som ingår i kompetenscentrum.

Helena Palm, barnmorska på Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset, är en av dem som är engagerad i de här frågorna och som också ingår i ett specialistteam inom kompetenscentrum som arbetar för sexuellt våldsutsatta patienter. Teamet finns även på övriga sjukhus i regionen.

Helena poängterar att det inte går att se på en kvinna om hon varit utsatt för våld. Det förekommer i alla åldrar och i alla samhällsklasser.
- Det är därför vi bör fråga alla, säger Helena. Det ingår i våra rutiner och om frågorna ställs till alla oavsett vad de söker för så blir det en naturlig del av patientmötet. Det är en trygghet att veta att vi har kunskap och resurser att erbjuda utsatta patienter.

Genom kompetenscentrum mot våld i nära relationer kan vi erbjuda en jämlik vård i hela regionen där kunskap och stöd finns att få för medarbetare inom hälso- och sjukvården.

H6H5