Digitalt först – med användaren i fokus

Just nu pågår en nationell satsning under namnet Digitalt först med användaren i fokus. Det är ett treårigt digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal med syfte att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten.

De regionala biblioteksverksamheterna i landet är noder för kompetenshöjningen och bidrar med metoder för att identifiera behov såväl som med samordning av fortbildningsinsatser för biblioteksmedarbetare. Projektet pågår till och med 2020.

Självskattningstest

För att identifiera kunskapsbehov finns ett självskattningstest kring digitala kompetenser, särskilt framtaget för biblioteksmedarbetare. Testet består av 24 påståenden på en sjugradig skala. Testet är fritt att använda flera gånger och kan användas för att utvärdera insatser på arbetsplatsen eller individuellt för att se sin progression.

Digitalt först-ambassadörer

Under våren har vi planerat in tre träffar med representanter från biblioteken i länet. Träffarna är till för kunskapspåfyllning men också för att ge utrymme till erfarenhetsutbyte och samtal kring hur vi kan gå vidare med digitala frågor tillsammans. Som ambassadör behöver du inte vara teknisk men gärna ha ett intresse för bibliotekens roll i en alltmer digitaliserad tid, och framförallt en vilja att inspirera vidare till lärande - både kollegialt och gentemot allmänheten.

Bibliotekschefsspår

Vi vill också stödja verksamhetsledare i de utmaningar som den digitala transformationen innebär. Vilken som är bibliotekens roll i samhällsutvecklingen är inte alltid helt tydlig. Det är en process för en verksamhet att också vara relevanta i en digital tid. Vi vill genom ett bibliotekschefsspår ge tid för gemensam reflektion och bidra med metoder för ledning av en förändringsprocess.

Jag vill lära mig mer!

Det finns mycket material inom medie- och informationskunnighet (MIK) och digital kompetens att utforska i väntan på att gemensamma lärresurser tas fram inom ramen för det nationella kunskapslyftet. Vi har gjort ett urval som du kan använda för fortbildning - individuellt eller tillsammans med andra

Uppdaterat: 1 februari 2019
BB51