Illustration av en biblioteksmiljö. I förgrunden två barn som sitter på golvet och skapar med klossar och en robot. I bakgrunden en vagn med saker, ett bord som det står en dator på och två människor som sitter där, och en hylla med böcker.

Allas rätt till sina språk

Barn, unga och vuxna använder biblioteken för att utveckla sina språk och lära sig nya. Biblioteken har en viktig roll för att främja en levande region där flerspråkighet är en styrka.

Biblioteksutveckling Sörmland vill stärka biblioteken som flerspråkiga arenor. Vi arbetar särskilt för

  • att utveckla metoder för att stärka biblioteket som flerspråkig och inkluderande arena.
  • att tillhandahålla kompetensutveckling om litteratur och informationsresurser på olika språk, läsfrämjande och allas rätt att använda alla sina språk.
  • att tillhandahålla insatser för stöd till bibliotekens arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk.
  • att lyfta teckenspråket så att kunskapen om språket och medvetenhet om dess betydelse ökar.
  • att kunna möjliggöra lärande genom läsning, skrivande och källkritik på olika språk.

Sörmlands många språk

I Sverige talas det minst 150 språk. På biblioteken i Sörmland kan det sporadiskt komma efterfrågan på nästan vilket språk som helst. Biblioteken har makt och möjlighet att synliggöra många berättelser och skapa sammanhang för människor, epoker och språk. Språk och identitet hänger samman. Samhällets syn på flerspråkighet och språkliga minoriteter får konsekvenser för människors språkanvändning, självbilder och möjlighet att vara delaktiga. I Sverige finns det fem erkända nationella minoritetsspråk som är finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

Biblioteken och de nationella minoriteterna

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter. Dessa är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer. De fem nationella minoriteterna i Sverige omfattas av den svenska minoritetspolitiken som utgår från Europarådets arbete med mänskliga rättigheter och minoritetsfrågor. Region Sörmland och Eskilstuna, Oxelösund och Trosa är finska förvaltningsområden.

Bibliotek kan arbeta med och för att främja nationella minoritetsspråk genom att

  • öka kunskapen om de nationella minoriteterna i majoritetssamhället.
  • tillgängliggöra litteratur och kultur på minoritetsspråken i samråd med de som identifierar sig som nationell minoritet.
  • bidra till revitaliseringen av språken och kulturerna framförallt för barn och unga.

Rapport om språk, makt och hållbar biblioteksutveckling

Biblioteksutveckling Sörmland publicerade i början av 2016 en rapport som speglar folkbibliotekens kapacitet och betydelse i ett samhälle präglat av flerspråkighet. Rapporten visar också på strukturell problematik och utmaningar när det gäller språklig och interkulturell kompetens. Resultatet bygger på statistik, poesi och framförallt intervjuer med biblioteksarbetare i Sörmlands alla kommuner. Rapporten består av en tematiskt indelad nulägesbild och lyfter bland annat fram biblioteket som plats för möten och lärande, läs- och litteraturfrämjande på många språk och tillgängliga medier på andra språk än svenska.

Rapporten föreslår ett antal utvecklingsområden som utgår från att den regionala biblioteksverksamheten i Sörmland prioriterar insatser som möjliggör för folkbiblioteken att forma en samtida interkulturell biblioteksverksamhet där mångfalder av språk, möten och berättelser får ta plats.

Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling - en rapport om mångspråkig biblioteksverksamhet i Sörmland, pdf, öppnas i nytt fönster

Language, Power and Suistainable Library Development – a report about multilingual library services in the county of Sörmland, Sweden, pdf, öppnas i nytt fönster

Nyanländas inflytande och delaktighet genom bibliotek

Biblioteksutveckling Sörmland är en av sju regioner/län som varit med och finansierat en forskningsstudie om folkbibliotekets betydelse för nyanlända personer och hur personal på biblioteken arbetar för att stärka människors delaktighet och inflytande. Studien har genomförts av Ola Pilerot vid Bibliotekshögskolan i Borås.

"Sen går jag hem när det stänger" - en studie av nyanländas biblioteksanvändning av Ola Pilerot och Jenny Lindberg.

Video där Ola Pilerot berättar om den tredelade kraften i biblioteket – samlingarna, mötesplatsen och bibliotekarien

Jag vill lära mig mer!

Det finns lagar och konventioner som säger att du har rätt till dina språk. För bibliotek finns manifest, metoder och material som är ett stöd i arbetet.

Jag vill lära mer om nationella minoriteter

Nationella minoriteter är enligt Bibliotekslagen (2013:801) en prioriterad grupp.

Uppdaterat: 9 mars 2020
4US6