Kulturplan Sörmland

Kulturplanen är det viktigaste strategiska styrdokumentet för mål, satsningar och prioriteringar inom kulturområdet. En konkret handlingsplan utarbetas för ett år i taget.

Kulturplan Sörmland 2023-2026 finns här tillgänglig i en textversion, för den som vill och behöver ta del av dess upplägg och innehåll. I dagsläget ska den layoutas om, bildsättas och redigeras. I avvaktan på att det är genomfört kan denna version, beslutad politiskt, finnas med i det gemensamma och enskilda arbetet med och i Sörmlands kulturliv, tillgänglig för läsare och kulturaktörer. 

Kulturplan Sörmland 2023-2026 (pdf)

Kulturplan Sörmland beslutas av regionfullmäktige och reglerar uppdrag och mål för den regionala kulturverksamheten. Grunduppdragen enligt kulturplanen är följande.

  • Teater, musik och dans genom föreställningar, konserter, programverksamhet, pedagogisk, främjande och utvecklingsstödjande inom konstområdena.
  • Museiverksamhet, med fokus på historia, konst och slöjd, med öppna och levande samlingar, utställningar, pedagogik, program, dokumentation och kulturmiljöverksamhet med fokus på historia, konst och slöjd.
  • Regional biblioteksverksamhet inklusive läs- och litteraturfrämjande verksamhet.
  • Utveckling och främjande av konst och konstpedagogik med tyngdpunkt i samtidskonst.
  • Arbete med arkivanvändning och arkivutveckling.
  • Filmfrämjande verksamhet.
  • Hemslöjdsfrämjande verksamhet med inriktning på immateriellt kulturarv, kunskapsförmedling och stöd till näringen.

Kulturplanen ska stärka konstformerna i Sörmland, och hitta nya sätt för att synliggöra nationella minoriteternas kultur, gruppers olika behov och möjligheter, samt bidra till ett jämlikt samhälle,  människors livskvalitet och folkhälsa.

Mer om kulturplanen

Innehållsansvarig: Mikael Palo
Uppdaterat: 23 juni 2022
MGPQ