Scenkonst Sörmland

Scenkonst Sörmland har hela Sörmland som arbetsfält och samlar de nationella uppdragen musik, teater och dans samt dans- och filmfrämjande verksamhet inom en organisation.

Välkommen att ta del av Scenkonst Sörmlands offentliga utbud, verksamhet för skolor och äldreomsorg på Scenkonst Sörmlands webbplats

Några direktlänkar:

Mer om verksamheten

Skoluppdraget för barn och ungdomar 5 - 12 år

Sörmlandsmodellen kallas Scenkonst Sörmlands arbete som garanterar alla barn och unga i Sörmland, mellan 5-15 år, att uppleva professionell scenkonst en gång per termin. Under ett år genomförs ca 1 100 konserter och föreställningar. Ca 38 000 barn tar del av verksamheten varje termin.

Arbetet har pågått i över 30 år och är resultatet av att avtal finns med samtliga kommuner i länet att betala en låg avgift per elev och termin samt att de står för till exempel lokalkostnader för detta. Skolornas elever tar del av musik, teater och dans som presenteras i en årlig utbudskatalog. Till vissa utbud finns även lärarmaterial som stöder för- och efterarbete med konserten eller föreställningen.

Konserter för äldreomsorgen i Sörmland

Under ett år genomförs ca 160 konserter inom vård och äldreomsorg. De vänder sig till de boende, deras besökare och personalen på de äldreboenden och mötesplatser som bokar en konsert. Konserterna är subventionerade och det nuvarande priset är 1 000 kr per konsert.

Offentliga föreställningar och konserter

Lunchkonserter genomförs i Scenkonst Sörmlands lokaler inom Munktellområdet i Eskilstuna. Ambitionen är att de ska kunna spridas i länet, och i första hand till Sörmlands museums lokaler i Spelhagen i Nyköping. I det subventionerade biljettpriset ingår en smörgås, mineralvatten och kaffe.

Teater- och dansföreställningar för offentlig verksamhet genomförs årligen. Antalet föreställningar varierar över åren, men kan uppskattas till ca 40 - 50 per år.

De egna föreställningarna och konserterna består av både egenproducerat utbud och inköpta produktioner.

Försäljning av konserter/föreställningar till arrangörer

För att främja kulturutbudet i länet erbjuder Scenkonst Sörmland ett relativt stort utbud av produktioner till länets arrangörer till en subventionerad kostnad.

Musikserien Musik på slott och herresäten är en del av detta. Ambitionen är att få en stor geografisk spridning av produktionerna.

Främjande verksamhet inom film och dans

Filmkulturen i länet ska främjas genom arbete med filmpedagogik, talangutveckling samt visningsfrågor.

Dansfrämjandeuppdraget genomförs bl.a. genom stöd rörande Skapande skola, arrangörsutveckling, fortbildning för lärare, tävlingen Skapa dans och community-dansprojekt.

Vision

Att vidga vyer och väcka engagemang

Scenkonst Sörmlands verksamhet ska bidra till att människor kan påverka samhället och sin livssituation.

Scenkonst Sörmlands uppdrag

Scenkonst Sörmlands formella uppdrag förtydligas en kulturplan som beslutas av regionfullmäktige.

Scenkonst Sörmland ska

  • nå alla barn och unga mellan 5 - 15 år i Sörmland med musik/teater/dans två gånger per år i ett samarbete med länets skolor och kommuner, den s.k. Sörmlandsmodellen.ge offentliga föreställningar och konserter
  • ge konserter inom vården
  • arrangera offentliga föreställningar/konserter
  • stödja arrangörer genom att erbjuda föreställningar/konserter.

Inom dansområdet ryms uppdraget att främja dansen inom länet.Scenkonst Sörmland har statens och regionens uppdrag att främja filmkulturen i länet genom filmpedagogik, talangutveckling och visningsfrågor.

Scenkonst Sörmland har ett generellt uppdrag att nå nya publikgrupper. Genrebredden garanteras genom en kombination av gästspel och egna produktioner.

Mål och styrning

Mål och styrande dokument

Kulturplan Sörmland är det politiskt styrande dokument som ligger till grund för hur verksamheten ska utformas. Inför varje år utarbetas en handlingsplan med aktiviteter som förtydligar kulturplanens mål.

Region Sörmlands mål för kulturverksamheten:

Region Sörmland har kulturverksamhet som bidrar till ett hållbart samhälle och till individens utveckling genom att var en dynamisk utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.

För att förtydliga målen finns följande önskade läge/mål beslutade.

  • Verksamheten bidrar till en attraktiv livsmiljö med god och jämlik tillgång till bildning och kultur.
  • Verksamheten bidrar till demokratisk utveckling och till individens möjlighet till skapande och deltagande i samhällslivet.
  • Verksamheten lyfter fram mångfald och mångsidiga kulturarv, arbetar med interkulturella perspektiv, håller hög kvalité och är kunskapsbaserad.

Ansvarig nämnd

Politiskt ansvarig nämnd för verksamheten är Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Här hittar du aktuella mötesdatum och protokoll för nämnden!

Uppdaterat: 27 maj 2020
FFMQ