Färgglada symboler mot lika färgglad bakgrund

Sörmländska kulturtillgångar

För ett välmående kulturliv i hela Sörmland

Sörmländska kulturtillgångar är ett 3-årigt projekt som finansieras av Kulturrådet och region Sörmland. Projektet startade upp i januari 2021 och leds av två projektledare som anställts av regionen, Elin Selig och Marie Anstadius.

Projektets syfte är att skapa relevanta och hållbara stöttande strukturer för att underlätta samverkan, utveckling och kreativt skapande för kulturlivets aktörer i Sörmland.

I de behovsanalyser som projektet har gjort hittills har tre huvudsakliga behov eller teman identifierats. Dessa är

  • Stöttande strukturer
  • Samverkan
  • Mötesplatser

Kring dessa teman kommer projektet att skapa tre arbetsgrupper som kommer jobba med att hitta lösningar på utmaningar för respektive tema. Arbetsgrupperna består av representanter från det fria kulturlivet, kommunerna i Sörmland och Region Sörmlands kulturverksamheter.

Genom att arbeta på detta sätt så involveras kulturlivet i Sörmland i både problemformuleringar och lösningar på de samma. Allt sker enligt devisen att hållbara, funktionella lösningar bäst utvecklas tillsammans!

Var befinner sig projektet just nu?

Under maj och juni 2021 arbetar projektet med en stor enkät riktad till de fria kulturaktörerna i Sörmland. Syftet med enkäten är att skapa en fördjupad bild av behoven av stöttande strukturer hos dessa, en bild som sedan kommer att ligga till grund för arbetet i arbetsgrupperna, vilket förväntas dra igång under hösten 2021. Med fria kulturaktörer avses kulturaktörer inom både privat och ideell sektor, dvs de som lever helt eller delvis på sin kulturverksamhet liksom olika kulturföreningar, nätverk och eldsjälar.

Alla som identifierar sig som fri kulturaktör enligt denna definition är välkomna att svara på Sörmländska kulturtillgångars enkät (extern länk). Enkäten är öppen till och med 14 juni.

Följ projektet!

Under juni 2021 kommer Sörmländska kulturtillgångar att lansera en blogg där du kan följa projektets utveckling och resultat. Länk kommer att publiceras här på sidan. Du kan också följa projektet genom att prenumerera på projektets nyhetsbrev. Skicka ett mejl till projektet och skriv "Nyhetsbrev" i ämnesraden så läggs du till i sändlistan!

Läs mer om projektet

Här hittar du Sörmländska kulturtillgångars projektplan.

Uppdaterat: 27 maj 2021
BSZE