Färgglada symboler mot lika färgglad bakgrund

Sörmländska kulturtillgångar

För ett välmående kulturliv i hela Sörmland

Sörmländska kulturtillgångar är ett 3-årigt projekt som finansieras av Kulturrådet och region Sörmland. Projektet startade upp i januari 2021 och leds av två projektledare som anställts av regionen, Elin Selig och Marie Anstadius.

Projektets syfte är att skapa relevanta och hållbara stöttande strukturer för att underlätta samverkan, utveckling och kreativt skapande för kulturlivets aktörer i Sörmland.

I de behovsanalyser som projektet har gjort hittills har tre huvudsakliga behov eller teman identifierats. Dessa är

  • Stöttande strukturer
  • Samverkan
  • Mötesplatser

Kring dessa teman kommer projektet att skapa tre arbetsgrupper som kommer jobba med att hitta lösningar på utmaningar för respektive tema. Arbetsgrupperna består av representanter från det fria kulturlivet, kommunerna i Sörmland och Region Sörmlands kulturverksamheter.

Genom att arbeta på detta sätt så involveras kulturlivet i Sörmland i både problemformuleringar och lösningar på de samma. Allt sker enligt devisen att hållbara, funktionella lösningar bäst utvecklas tillsammans!

Var befinner sig projektet just nu?

Under projektets första halvår 2021 har arbetet dels handlat om att skapa struktur och  mål för projektet, dels om att skaffa fördjupad kunskap om de behov och hinder som kulturlivets aktörer upplever att de har idag. Kunskapsinhämtningen har gjorts genom workshops, intervjuer och enkäter där aktörer inom både offentlig, privat och ideell sektor fått ge sin bild av nuläget. Detta arbete kröntes med en stor enkät riktad till det fria kulturlivet i början av sommaren. Resultatet från denna enkät hittar du här på sidan under rubriken "Läs mer om projektet".

I oktober drar den första arbetsgruppen igång sitt arbete med att hitta lösningar på de utmaningar rörande stöttande strukturer för det fria kulturlivet som vi identifierat.  Gruppen består till största del av fria kulturaktörer inom både privat och ideell sektor, dvs de som lever helt eller delvis på sin kulturverksamhet liksom olika kulturföreningar, nätverk och eldsjälar.

Projektet arrangerar också digitala frukostträffar där vi presenterar och diskuerar projektets frågeställningar och resultat. Huvudsaklig målgrupp är det fria kulturlivet men alla som är intresserade av frågeställningarna är förstås välkomna. Datum för frukostträffarna under hösten 2021 är 10 september, 22 oktober och 10 december. Skicka ett mejl till projektet för föranmälan! 

Följ projektet!

Sörmländska kulturtillgångar har en blogg där du kan följa projektets utveckling och resultat samt läsa projektledarnas och olika gästskribenters personliga reflektioner över arbetet. Länk till bloggen finner under rubriken Sörmländska kulturtillgångar på webben nedan. Du kan också följa projektet genom att prenumerera på Sörmländska kulturtillgångars nyhetsbrev. Skicka ett mejl till projektet och skriv "Nyhetsbrev" i ämnesraden så läggs du till i sändlistan! 

Vill du skaffa dig en snabb överblick över projektets processer kan du ta en titt på årshjulet i tids- och aktivitetsplanen nedan.

Uppdaterat: 15 oktober 2021
XBAF