24 maj 2021

Lex Maria anmälan gällande en händelse där behandlingen av ett hjärtstopp fördröjdes

Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Den händelse som ligger till grund för anmälan gäller en man från norra länsdelen som drabbades av hjärtstopp och där hjärt- och lungräddning fördröjdes.

I augusti 2020 kontaktade patienten Sjukvårdens Larmcentral Ambulanssjukvården Sörmland på grund av bröstsmärtor och svimningskänsla. Mottagaren av larmet gjorde bedömningen att behov av ambulans med hög prioritet förelåg. Några minuter in i samtalet blev patienten okontaktbar och ytterligare en ambulans larmades till platsen. På grund av vissa oklarheter fördröjdes ett så kallat IVPA-larm (i väntan på ambulans) vilket innebar att det tog flera minuter innan den låsta dörren in till patientens hem kunde brytas upp. Hjärt- och lungräddning genomfördes men patientens liv gick inte att rädda. Dödsorsaken konstaterades vara akut hjärtsvikt och hjärtinfarkt.

Vårdgivaren har genomfört en händelseanalys där händelseförloppet har klarlagts och bakomliggande orsaker identifierats. Riskförebyggande åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

U22T