26 februari 2021

Lex Maria anmälan gällande spridning av en tarmbakterie

Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Den händelse som ligger till grund för anmälan gäller ett utbrott orsakad av en tarmbakterie med egenskapen ESBL på Mälarsjukhuset under Covid-19 pandemin

I april 2020 upptäcktes att fyra patienter som vårdades på intensivvårdsavdelning för Covid-19 var smittade av en tarmbakterie med egenskapen ESBL. Smittspårning visade att sammanlagt 20 patienter utgjorde en sammanhängande smittspridning. Sista patientfallet diagnosticerades i slutet av maj och smittspårningen kunde avslutas i början av juli. Därefter har inga nya patienter med ESBL- bärande bakterier av samma stam rapporterats. Inga patienter har avlidit på grund av utbrottet. Tarmbakterier som bildar ESBL har ett enzym som gör att bakterierna blir resistenta mot flera antibiotika. Dessa bakterier förekommer ute i samhället och inom vård och omsorg. Patienter som bär på dessa bakterier är ofta friska men vid sjukdom kan antibiotika som normalt används ha dålig effekt.

Vårdgivaren har genomfört en händelseanalys där händelseförloppet har klarlagts och bakomliggande orsaker identifierats. Riskförebyggande åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

S5J8