24 mars 2022

Lex Maria anmälan med anledning av att vården för patient med cystor i bukspottskörteln blev fördröjd

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller vårdförloppet för en man med cystor där risken för utveckling av cancer var stor men tiden för utredningen blev utdragen.

Händelsen gäller en tidigare väsentligen frisk medelålders man från norra länsdelen som efter radiologisk undersökning fått diagnosen cystor i bukspottskörteln och därför remitterats enligt rutin för utredning till kirurgklinik. Cystorna bedömdes som förstadium till cancer som ska snabbutredas och behandlas. Patienten blev remitterad till regionklinik men det dröjde fyra månader från diagnos till utförd operation.

Chefsläkare gör bedömning att det förelegat risk för allvarlig vårdskada på grund av den långa handläggningstiden.

Händelseförloppet har kartlagts, bakomliggande orsaker identifierats och en omfattande genomgång av rutinerna har gjorts. En handlingsplan är upprättad där översyn av samarbetet mellan länsklinik och regionklinik ingår, allt för att minimera att liknande händelse inträffar igen.

Patienten har genomgått en omfattande operation utan tecken till spridning av tumören och kommer att följas upp på onkologisk klinik på regionnivå.

C4JR