2 september 2021

Lex Maria anmälan med anledning av sen diagnos för patient med halsböld

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller vårdförloppet för en ung patient som upprepade gånger sökte akut vård för sväljningssvårigheter och halssmärta utan att rätt diagnos ställdes. Behandlingen av halsböld blev därför försenad med komplicerat efterförlopp.

Händelsen gäller en tidigare väsentligen frisk ung patient från norra länsdelen med tidigare flera episoder av halsinfektioner. Patienten sökte akut för halssmärtor, sväljningssvårigheter och andnöd. Patienten undersöktes av flera läkare både på vårdcentral och vid upprepade besök på akutmottagning. Fjärde dagen patienten återkom gjordes en akut ÖNH – undersökning med kamera av halsens djupare strukturer och då kunde man identifiera en stor halsböld i stora delar av struplocket. Patienten fördes omgående till operationsavdelningen och sövdes innan halsbölden punkterades. Därefter följde en längre vårdtid på intensivvårdsavdelningen. Patienten har tillfrisknat efter en tids rehabilitering.

Händelseförloppet har klarlagts med en händelseanalys och internutredning där bakomliggande orsaker har identifierats. Handlingsplan och riktade utbildningsinsatser för att förhindra att en liknande händelse inträffar igen har tagits fram.
Händelsen inträffade i augusti 2020.

162G