20 november 2023

Lex Maria anmälan på grund av försenad uppföljning efter cancer

Chefläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller en man där röntgenkontrollen efter canceroperation blev försenad.

Händelsen gäller en tidigare väsentligen frisk man i övre medelåldern från södra länsdelen som framgångsrikt opererats för ändtarmscancer på Mälarsjukhuset. Uppföljningen planerades enligt Region Sörmlands riktlinjer med intensiv uppföljning.

Uppföljande röntgenkontroll försenades på patientens hemortssjukhus Nyköpings lasarett med fyra månader. Orsaken kan härledas till ett mycket kraftigt ökat inflöde av akuta röntgenremisser till skiktröntgen på regionens båda radiologiklinker. När röntgenundersökningen genomfördes hade patienten en spridd cancersjukdom.

När inplanerade undersökningar och utredningar inte görs utifrån medicinskt måldatum är det allvarligt och kan leda till risk för vårdskador och att diagnos och vård inte sker i rätt tid.

Radiologiklinikerna har kartlagt händelseförloppet och tagit fram förbättringsförslag för att måldatum på prioriterade röntgenundersökningar ska hållas och därmed förhindra att liknande händelser inträffar igen.

Patienten är under fortsatt behandling.

MHN4