28 juni 2021

Lex Mariaanmälan med anledning av intensivvårdsbehov för astmapatient

Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en astmapatient som trots inledande behandling behövde intensivvård.

Händelsen rör en ung kvinna i norra delen av länet med känd förkylningsastma som efter att ha haft slemhosta och andningssvårigheter i fem-sex dagar sökte akutmottagning. Hon fick sedvanlig behandling, förbättrades inte och lades därför in på akutvårdsavdelningen. Under de följande dagarna gavs luftrörsvidgande och inflammationshämmande behandling samt syrgas utan att patienten förbättrades. På tredje dagen drabbades patienten av ett hjärtstopp på grund av syrebrist orsakad av andningssvikt. Hon behövde därefter intensivvård samt ECMO-behandling på universitetssjukhus. Efter en tids rehabilitering är hon nu i det närmaste återställd frånsett en del ångestattacker då minnen från händelsen återkommer.

Vårdgivaren har gjort en händelseanalys där jourläkaransvaret har genomlysts och behovet av ökad utbildning om svår astma, inkluderande övervakning, behandling, utvärdering av given behandling identifierats.

Händelsen inträffade i november 2019.

SUX5