30 april 2019

Lex Mariaanmälan med anledning av VRE-smittspridning

Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller ett utbrott av VRE-smitta på Nyköpings lasarett.

En patient med känd VRE-smitta (VRE = vancomycinresistenta enterokocker) överfördes från sjukvården i Stockholm till Nyköpings lasarett i slutet av januari 2018. Den första patienten som smittats upptäcktes en dryg vecka senare. Ett VRE-utbrott som omfattade 40 personer pågick sedan på Nyköpings lasarett till månadsskiftet juni-juli 2018. De flesta patienterna smittades på den medicinska avdelningen och på strokeavdelningen. Nära 3000 personer deltog i smittspårning. Ingen patient har behövt behandling till följd av VRE-smittan.

Vidtagna åtgärder för att förhindra smittspridning var undervisning och rådgivning om riktlinjer för handläggning av patienter med VRE samt basala hygienregler, noggrann och ibland förstärkt städning, rengöring och desinfektion, livsmedelshygien och patienters handhygien. Vårdpersonalen informerades genom regelbundna nyhetsbrev och allmänheten via pressmeddelanden och information på regionens webplats. En telefonlinje för allmänhetens frågor upprättades. Det har även gjorts en riskanalys.

Bärarskap av multiresistenta bakterier utgör en risk för svårigheter att behandla framtida infektioner och det faktum att patienterna smittats under sjukhusvistelse, vilket klassas som en vårdskada, gör att VRE-utbrottet nu anmäls enligt lex Maria.

3DNZ