22 juni 2023

Lex Maria anmälan med anledning av incident med magnetkamera

Chefsläkare Hilmar Gerber har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller en incident med en droppställning som slungades in i en magnetkamera på Nyköpings lasarett.

I samband med att Regionen Sörmland installerade två nya MR-kameror vid Nyköpingslasarett under hösten 2022 köptes det in två antimagnetiska droppställningar. Samma modell finns sedan tidigare i Regionen. Modellen som köptes in var klassad som antimagnetisk men när en medarbetare skulle ställa in droppställningen i MR- rummet slungades droppställningen mot magnetkamerans öppning.

Inga personer skadades men det förelåg risk för allvarliga personskador varför en anmälan enligt Lex Marie görs. Incidenten har anmälts till både arbetsmiljö- och läkemedelsverket.

Radiologiska kliniken har tagit fram ny rutin som föreskriver att all utrustning som används i rummet där MR kameror finns uppställda testas med en magnet innan användning. Detta som extra säkerhetsåtgärd.

JFNN