7 augusti 2019

Frågor och svar om digitala vårdbesök i Sörmland

Region Sörmland tar från och med den 1 juli 2019 ut en patientavgift för digitala vårdkontakter på läkar- och psykolognivå. Nedan kan du ta del av frågor och svar om vad det innebär.

Vilken avgift gäller?

För digitala vårdkontakter (distanskontakt med ljud och bild) gäller följande patientavgifter från och med den 1 juli 2019:

  • Digitala vårdkontakter på läkarnivå 100 kr
  • Digitala vårdkontakter på annan nivå 0 kr

Vad kostar det om jag besöker en läkare på min vårdcentral i Sörmland?

Alla fysiska besök i primärvården är avgiftsfria.

Vad menas med en digital vårdkontakt?

I det politiska beslutet från regionfullmäktige den 5 februari 2019 definieras digitala vårdkontakter som distanskontakt med ljud och bild. Beslutet gäller endast rörliga digitala bilder

Varför kostar det inget att chatta med en läkare?

Ett vanligt telefonsamtal räknas inte som ett besök och är därmed avgiftsfritt. Chatt och sms likställs med detta och är därmed också avgiftsfritt.

Kommer det på sikt att tas ut en avgift för chatt?

Inom regionen pågår en total översyn av samtliga patientavgifter. Det sker en ständig utveckling inom detta område.

Varför uppger vissa vårdgivare att det är 0 kr i patientavgift för ett digitalt läkarbesök?

Region Sörmlands hälsovalsstab kommer att kontakta aktuella vårdgivare för att tillse att invånarna får korrekt information.

Ersättning till vårdgivare utomlänsvård

Hur mycket får vårdgivaren i ersättning för ett digitalt besök för en patient som inte bor i Sörmland?

Enligt nu gällande prislista är ersättningarna enligt nedan:

  • Digitala vårdtjänster Läkarbesök 650 kr
  • Psykolog/Kurator 600 kr
  • Sjukvårdande behandling 300 kr

Priset för digitala vårdtjänster följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) tidigare rekommendation och eventuella patientavgifter dras av från det angivna priset.

SKL har kommit med en ny rekommendation som kommer att behandlas på regionstyrelsen den 20 augusti för att sedan beslutas av regionfullmäktige den 10 september 2019.

Hur mycket får vårdgivaren i ersättning för ett digitalt besök för en patient som bor i Sörmland?

200 kr/besök.

Får Region Sörmland några intäkter för att digitala vårdaktörer har etablerat sig i Sörmland?

Region Sörmland tar ut en administrativ avgift på 10 procent per fysiskt besök som kompensation för det merarbete som uppstår i faktureringen till de övriga regionerna i landet.

För de digitala besöken är den administrativa avgiften fem procent.

Kan en vårdgivare fritt välja vilken region de vill etablera sig i?

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är varje region skyldig att införa vårdvalssystem som ger medborgarna rätt att välja mellan olika vårdgivare i primärvården.

Alla vårdgivare som uppfyller de av regionen beslutade kraven i vårdvalssystemen ska ha rätt att etablera sig i primärvården med offentlig ersättning. När regionen beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen om valfrihetssystem, LOV, tillämpas.

Kan patienter välja fritt var de söker vård?

Den nya patientlagen innebär att patienter ska ha möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialistsjukvård i hela landet.

Har Region Sörmland aktivt lockat digitala vårdgivare för att de ska etablera sig i Sörmland?

Region Sörmland har inte försökt locka till sig digitala vårdgivare. Beslutet om avgiftsfri primärvård fattades under 2016 i syfte att stärka primärvården som första linjens vård.

 

5CPF