9 mars 2021

8 av 10 nöjda med Sörmlands akutmottagningar

De allra flesta av patienterna som har besökt Sörmlands akutmottagningar under 2020 är nöjda med helhetsintrycket av den vård och behandling som de fått under sitt besök. Resultatet för Sörmland har förbättrats inom flera dimensioner jämfört med mätningen 2018. Det visar undersökningen Nationell Patientenkät för akutvården.

- Vi ska verkligen glädjas över att vi i Sörmland gör uppenbara framsteg också inom akutvården. Samtidigt tar jag skillnaden som kvinnor och män upplever på stort allvar, där finns fortfarande stor förbättringspotential, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Sedan 2016 har Sörmland successivt förbättrat det upplevda helhetsintrycket mer än riket och har förbättrat sina värden inom nästan alla dimensioner. Sedan 2018 har dimensionerna emotionellt stöd, delaktighet och involvering samt kontinuitet och koordinering förbättrats. Samtidigt är helhetsintrycket fortfarande något lägre 2020 jämförelsevis med riket. 84 procent är nöjda inom Sörmland mot 86 procent i riket.

- Det är mycket glädjande att patienternas upplevelse av den vård de får hos oss stadigt har förbättrats de senaste åren. Det är ett kvitto på att vår fantastiska akutpersonal gör ett enastående jobb även under ett år med pandemi och hård press, säger Magnus Johansson, chef för division medicin.

Mest nöjdast med helhetsintrycket är man på Kullbergska sjukhuset med 86 procent positiva svar. På Nyköpings lasarett upplever man bäst emotionellt stöd och delaktighet och involvering. Lasarettet har också har högst andel positiva svar på tillgänglighet av akutmottagningarna. Förbättringspotential finns på Mälarsjukhuset med över lag något lägre värden.

Män är generellt sätt mer nöjda än kvinnor. Skillnaden mellan könen är större i Sörmland än riket och den största skillnaden återfinns inom emotionellt stöd. Skillnaderna mellan könen har ökat inom samtliga dimensioner jämfört med 2018.

I samband med pandemin har det i enkäten 2020 ställts corona-relaterade frågor. Bland annat om man har undvikit att söka vård, och om förväntningarna på att kunna få vård vid behov har förändrats i samband med pandemin. Här har Sörmland ett något högre resultat än riket. Andelen som uppger att de undvikit att söka vård på grund av pandemin är i linje med riket.

Fakta
Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Sedan 2009 deltar samtliga regioner i NPE. Region Sörmland har totalt 1373 enkäter skickats ut till patienter som har besökt sörmländska akutmottagningar och 476 patienter har besvarat enkäten, en svarsfrekvens på 35 procent.
Rapporten med resultaten nationellt och för Sörmland finns här.

KQM1