14 april 2022

Angående statliga pengar till kvinnovård och dess redovisning

Mellan 2015 och 2020 har Region Sörmland fått statliga medel riktade till att stärka kvinnosjukvården. Alla pengar har använts och redovisats enligt överenskommelsen med Sveriges kommuner och regioner, SKR. Mest pengar har gått till ökad bemanning.

- Pengarna har fördelats till respektive klinik som omfattades av överenskommelsen, verksamheterna inom klinikerna har arbetat fram handlingsplaner med olika aktiviteter och varje aktivitet som kunnat genomföras med hjälp av de statliga medlen har särredovisats. Däremot har vi inte redovisat ett specificerat belopp per aktivitet vilket heller inte var något krav från SKR under åren 2015 - 2020, säger Malin Printz, chefscontroller på ekonomistaben i Region Sörmland.

Den största delen av ersättningen har gått till bemanning vilket framgår i den årliga redogörelsen till SKR. Alla aktiviteter som startat och genomförts med hjälp av de statliga pengarna har genererat kostnader som motsvarar summan av ersättningen regionen erhållit genom SKR. De pengar Region Sörmland fått inom satsningen för att stärka kvinnosjukvården har använts helt enligt överenskommelsen med SKR.

Redovisningen för de statliga pengarna för att stärka kvinnosjukvården har förändrats från 2021 enligt nya instruktioner från SKR. Från 2021 ska samtliga aktiviteter specificerats med ett belopp vilket gör redovisningen tydligare.

QHUV